สมัครงาน บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์ DCORP เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดำเนินธุรกิจหลัก ดังนี้ ธุรกิจมีเดีย และธุรกิจพลังงานทดแทน
บริษัทได้เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่การขยายธุรกิจของบริษัททั้งในด้านกลยุทธ์ บุคลากร และทรัพยากรแล้วเป็นอย่างดี โดยบริษัทยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้น


ตำแหน่งงานทั้งหมด 1 ตำแหน่ง

อัพเดทล่าสุด 16/10/2560 สมัครงาน

ข้อมูลบริษัท ติดต่อ

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 21 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel: 02 204 2601 ต่อ 309
Fax: 02 204 2616
Website: http://www.demetercorporation.com