บริษัท สามพรานฟาร์ม จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16060066

บริษัท สามพรานฟาร์ม จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าทางด้านปศุสัตว์ครบวงจร โดยทางบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการผลิตอาหารเพื่อการบริโภค โดยยึดแนวทางการผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมีมากที่สุด โดยตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีที่มีโอกาสปนเปื้อนสู่อาหาร ซึ่งจะต้องเอาใจใส่ในกระบวนการผลิตทั้งระบบ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเลี้ยงสุกรโดยวิธีเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติ มีการนำสมุนไพรไทยมาใช้ในการเลี้ยง ซึ่งส่งผลดีต่อการสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของสัตว์ และให้ความสำคัญกับกระบวนการเชือดและตัดแต่งที่ถูกสุขลักษณะโดยได้นำเทคโนโลยีโรงเชือดที่ทันสมัย และองค์ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้านอาหารมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้เนื้อหมูที่มีคุณภาพ และปลอดภัยสูงสุด

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท สามพรานฟาร์ม จำกัด
  • 145/1 หมุ่ที่ 1 ต.ยายชา
    อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
  • Tel : 086-3385546
  • Fax : 034-292080
  • Website : http://www.samphranfarm.com
Top