พนักงานขับรถ 4ล้อ - เทรลเลอร์

ประกาศงานเลขที่ : TJ18110008-0005

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ บริการ

ดำเนินธุรกิจซ่อมบำรุงรักษา Motor, Generator , Rotating Machinery และPump
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
นอกจากนั้นยังให้บริการในการทำ Balancing, Modifying, Rebuilding และผลิต Spare part ที่ได้รับมาตรฐานเดียวกับผู้ผลิตในต่างประเทศ
ปัจจุบัน AMC เป็นผู้นำในด้านการซ่อมบำรุงรักษามอเตอร์ระดับประเทศ โดยได้รับการรับรองจากผู้ผลิตทั้งในแถบยุโรป และเอเซีย อีกทั้งยังเป็นตัวแทนผู้ผลิต (Authorized Workshop) ในการซ่อมมอเตอร์ในประเทศไทยอีกด้วย

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถ 4ล้อ - เทรลเลอร์
 • อัตราที่รับ : 5 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : ส่งเอกสาร พนักงานขับรถ ขับรถส่งของ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี , เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 12000 98/4 หมู่ 6 ซ.วัดเสด็จ ต.สวนพริกไทย อ.เมือง
 • เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้าง THB 0
 • ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
06/11/2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1 ดูแล และรับผิดชอบขับรถยนต์ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2 ปฏิบัติตามคำสั่ง และการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา
3 ทำความสะอาดยานพาหนะ และตรวจเช็คเชิงป้องกันตามที่บริษัทฯ กำหนด เป็นประจำทุกวัน
4 ตรวจเช็ครถยนต์เบื้องต้นก่อนการออกปฏิบัติงานเป็นประจำทุกครั้ง เมื่อพบความผิดปกติต้องแจ้งผู้บังคับ
บัญชาทราบ และทำใบแจ้งซ่อมทันที
5 ตรวจสอบปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ให้เพียงพอต่อการใช้งานก่อนออกปฏิบัติงานเสมอ
6 ดูแลรับผิดชอบเครื่องมือ และอุปกรณ์ประจำรถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เมื่อพบว่ามีการชำรุด หรือ
สูญหายต้องแจ้งผู้บังคับบัญชารับทราบ
7 รับผิดชอบความปลอดภัยในการเดินทาง และการขนส่ง
8 รับ - ส่ง เซ็นเอกสารที่เกี่ยวข้องในการติดต่อกับลูกค้า หรือร้านค้า
9 อำนวยความสะดวกในการจัดเครื่องมือขึ้น- ลงรถ ร่วมกับทีมงานช่าง และสโตร์ พร้อมมัด คลุม ให้เรียบร้อย
10 กรณีปฏิบัติงาน Osite ต้องจัดหาอาหาร น้ำดื่ม ก่อนเข้าปฏิบัติงาน หรือให้ความช่วยเหลือเมื่อมีการร้องขอ
11 กรณีปฏิบัติงาน Osite ต้องร่วมดูแล รับผิดชอบเครื่องมือของทีมงานช่าง พร้อมจัดเก็บเครื่องมือขึ้นรถ พร้อม
คลุมผ้าใบหลังปฏิบัติงานเสร็จ
12 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
13 ปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ, นโยบายสิ่งแวดล้อม, นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ในการทำงานอยู่เสมอ
14 ปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท และยึดถือกฎระเบียบความปลอดภัยเป็นหัวใจในการปฏิบัติงาน
15 ให้ความร่วมมือในกิจกรรม ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ ได้แก่ ความปลอดภัยในการทำงาน และอื่นๆ
16 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1 ดูแล และรับผิดชอบขับรถยนต์ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2 ปฏิบัติตามคำสั่ง และการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา
3 ทำความสะอาดยานพาหนะ และตรวจเช็คเชิงป้องกันตามที่บริษัทฯ กำหนด เป็นประจำทุกวัน
4 ตรวจเช็ครถยนต์เบื้องต้นก่อนการออกปฏิบัติงานเป็นประจำทุกครั้ง เมื่อพบความผิดปกติต้องแจ้งผู้บังคับ
บัญชาทราบ และทำใบแจ้งซ่อมทันที
5 ตรวจสอบปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ให้เพียงพอต่อการใช้งานก่อนออกปฏิบัติงานเสมอ
6 ดูแลรับผิดชอบเครื่องมือ และอุปกรณ์ประจำรถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เมื่อพบว่ามีการชำรุด หรือ
สูญหายต้องแจ้งผู้บังคับบัญชารับทราบ
7 รับผิดชอบความปลอดภัยในการเดินทาง และการขนส่ง
8 รับ - ส่ง เซ็นเอกสารที่เกี่ยวข้องในการติดต่อกับลูกค้า หรือร้านค้า
9 อำนวยความสะดวกในการจัดเครื่องมือขึ้น- ลงรถ ร่วมกับทีมงานช่าง และสโตร์ พร้อมมัด คลุม ให้เรียบร้อย
10 กรณีปฏิบัติงาน Osite ต้องจัดหาอาหาร น้ำดื่ม ก่อนเข้าปฏิบัติงาน หรือให้ความช่วยเหลือเมื่อมีการร้องขอ
11 กรณีปฏิบัติงาน Osite ต้องร่วมดูแล รับผิดชอบเครื่องมือของทีมงานช่าง พร้อมจัดเก็บเครื่องมือขึ้นรถ พร้อม
คลุมผ้าใบหลังปฏิบัติงานเสร็จ
12 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
13 ปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ, นโยบายสิ่งแวดล้อม, นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ในการทำงานอยู่เสมอ
14 ปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท และยึดถือกฎระเบียบความปลอดภัยเป็นหัวใจในการปฏิบัติงาน
15 ให้ความร่วมมือในกิจกรรม ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ ได้แก่ ความปลอดภัยในการทำงาน และอื่นๆ
16 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

1. เพศชาย
2. อายุ 23 - 40 ปี
3. ม.3 ขึ้นไป
4. มีใบอนุญาตขับขี่ ของกรมการขนส่งทางบก ชนิดที่ 2 ขึ้นไป
5. มีความชำนาญเส้นทางกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด
6. สามารถขับรถยนต์ ได้ทุกประเภท โดยเฉพาะประเภทรถบรรทุกใหญ่
7. สามารถใช้เครนรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
9. มีโทรศัพท์มือถือเป็นของตนเอง และเป็นระบบ AIS รายเดือน
10. มีความอดทนสูง
11. ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
12. สายตาปกติ
13. มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอด 24 ชม. กรณีมีงานเร่งด่วน
14. ผ่านการเกณฑ์ทหาร

สวัสดิการ :

1. ประกันสังคม 7. ค่าอาหารกรณี มีงาน Onsite 13. เงินสะสมพนักงาน
2. กองทุนทดแทน 8. ค่าเดินทางกรณี มีงาน Onsite 14. ตรวจสุขภาพประจำปี
3. โบนัสประจำปี 9. เบี้ยเลี้ยงค้างคืน กรณี มีงาน Onsite .
4. เบี้ยขยัน 10. ค่าล่วงเวลา , ค่าล่วงเวลาพิเศษ
5. ยูนิฟอร์มพนักงาน 11. เบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างประเทศ
6. กีฬาประจำปี / งานเลี้ยงปีใหม่ 12. อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ (ในประเทศ และต่างประเทศ)

สมัครงานติดต่อ

 • ณัฏฐณิชชา อินทรศรี
 • Tel : 083-096-5123, 083-096-5121, 02-831-0700-90
 • Fax : 02-831-0798-99
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
 • Line ID: hramc

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top