ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบุคคล

ประกาศงานเลขที่ : TJ18110008-0007

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ บริการ

ดำเนินธุรกิจซ่อมบำรุงรักษา Motor, Generator , Rotating Machinery และPump
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
นอกจากนั้นยังให้บริการในการทำ Balancing, Modifying, Rebuilding และผลิต Spare part ที่ได้รับมาตรฐานเดียวกับผู้ผลิตในต่างประเทศ
ปัจจุบัน AMC เป็นผู้นำในด้านการซ่อมบำรุงรักษามอเตอร์ระดับประเทศ โดยได้รับการรับรองจากผู้ผลิตทั้งในแถบยุโรป และเอเซีย อีกทั้งยังเป็นตัวแทนผู้ผลิต (Authorized Workshop) ในการซ่อมมอเตอร์ในประเทศไทยอีกด้วย

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบุคคล
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : บุคคล ฝึกอบรม hr
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี , เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 12000 98/4 หมู่ 6 ซ.วัดเสด็จ ต.สวนพริกไทย อ.เมือง
 • เงินเดือน(บาท) : 17,000-25,000 ขึ้นไป THB 25000
 • ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
06/11/2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. รับนโยบาย จากฝ่ายบริหาร ในการดำเนินการด้านแรงงานสัมพันธ์
2. ควบคุม ตรวจสอบ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานบุคคล
3. วางแผนงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ประจำปี สำหรับโครงการต่างๆ
4. ให้คุณให้โทษกับพนักงานที่ ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการทำงานและสวัสดิการบริษัท
5. ตรวจสอบ และรับผิดชอบงานด้านการร่างระเบียบปฏิบัติในการทำงานให้ทันสมัยต่อสภาวะการณ์บริษัทฯ
6. ควบคุมตรวจสอบว่าด้วยการทำสัญญาว่าจ้างและสัญญาบุคคลค้ำประกัน
7. รับมอบนโยบายว่าด้วยการบริหารงานคุณภาพ ISO
8. จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เมื่อหมดวาระทุก 2 ปี
9. ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการประจำ 3 เดือน หรือตามวาระที่เร่งด่วน
10. ทำรายงานการประชุม เก็บเป็นข้อมูลเพื่อแรงงานจังหวัดมาตรวจ
11. ดำเนินการตามนโยบายว่าด้วยการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, ISO 45001 : 2018
12. ปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ, นโยบายสิ่งแวดล้อม, นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
13. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ฝ่ายบริหาร
1. รับนโยบาย จากฝ่ายบริหาร ในการดำเนินการด้านแรงงานสัมพันธ์
2. ควบคุม ตรวจสอบ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานบุคคล
3. วางแผนงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ประจำปี สำหรับโครงการต่างๆ
4. ให้คุณให้โทษกับพนักงานที่ ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการทำงานและสวัสดิการบริษัท
5. ตรวจสอบ และรับผิดชอบงานด้านการร่างระเบียบปฏิบัติในการทำงานให้ทันสมัยต่อสภาวะการณ์บริษัทฯ
6. ควบคุมตรวจสอบว่าด้วยการทำสัญญาว่าจ้างและสัญญาบุคคลค้ำประกัน
7. รับมอบนโยบายว่าด้วยการบริหารงานคุณภาพ ISO
8. จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เมื่อหมดวาระทุก 2 ปี
9. ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการประจำ 3 เดือน หรือตามวาระที่เร่งด่วน
10. ทำรายงานการประชุม เก็บเป็นข้อมูลเพื่อแรงงานจังหวัดมาตรวจ
11. ดำเนินการตามนโยบายว่าด้วยการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, ISO 45001 : 2018
12. ปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ, นโยบายสิ่งแวดล้อม, นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
13. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ฝ่ายบริหาร

คุณสมบัติ :

1. เพศหญิง
2. อายุ 30 - 40 ปี
3. ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. สามารถใช้ Computer โปรแกรม MS. Office ได้ดี
5. สามารถ อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
3. มีความรู้ความสามารถเรื่องกฎหมายแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ งานประกันสังคม
4. มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารงานบุคคล
5. มีจิตวิทยาในการบริหารบุคลากร
6. มีคุณสมบัติความเป็นผู้นำ
7. มีความรู้ความสามารถด้านการวางแผนการฝึกอบรม

1. มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
2. มีความรับผิดชอบสูง
3. พร้อมในการปฏิบัติงานล่วงเวลา
4. มีความละเอียด รอบคอบสูง
5. ใฝ่รู้พร้อมที่จะศึกษางาน

สวัสดิการ :

1. ประกันสังคม
2. กองทุนทดแทน
3. โบนัสประจำปี .
4. เบี้ยขยัน
5. ยูนิฟอร์มพนักงาน
6. กีฬาประจำปี / งานเลี้ยงปีใหม่
7. ค่าอาหารกรณี มีงาน Onsite
8. ค่าเดินทางกรณี มีงาน Onsite
9. เบี้ยเลี้ยงค้างคืน กรณี มีงาน Onsite
10. ค่าล่วงเวลา , ค่าล่วงเวลาพิเศษ
11. เบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างประเทศ
12. อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ (ในประเทศ และต่างประเทศ)
13. เงินสะสมพนักงาน
14. ตรวจสุขภาพประจำปี

สมัครงานติดต่อ

 • ณัฏฐณิชชา อินทรศรี
 • Tel : 083-096-5123, 083-096-5121, 02-831-0700-90
 • Fax : 02-831-0798-99
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
 • Line ID: hramc

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top