เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบุคคล

ประกาศงานเลขที่ : TJ18110008-0011

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ บริการ

ดำเนินธุรกิจซ่อมบำรุงรักษา Motor, Generator , Rotating Machinery และPump
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
นอกจากนั้นยังให้บริการในการทำ Balancing, Modifying, Rebuilding และผลิต Spare part ที่ได้รับมาตรฐานเดียวกับผู้ผลิตในต่างประเทศ
ปัจจุบัน AMC เป็นผู้นำในด้านการซ่อมบำรุงรักษามอเตอร์ระดับประเทศ โดยได้รับการรับรองจากผู้ผลิตทั้งในแถบยุโรป และเอเซีย อีกทั้งยังเป็นตัวแทนผู้ผลิต (Authorized Workshop) ในการซ่อมมอเตอร์ในประเทศไทยอีกด้วย

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบุคคล
 • อัตราที่รับ : 2 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : บุคคล ฝึกอบรม hr
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี , เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 12000 98/4 หมู่ 6 ซ.วัดเสด็จ ต.สวนพริกไทย อ.เมือง
 • เงินเดือน(บาท) : 15,000-20,000 THB 20000
 • ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
06/11/2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. รับผิดชอบการตรวจสอบการเช็คเวลาเข้าออกของพนักงานทั้งระบบประจำวัน
2. จัดทำบันทึกการหยุดงานประจำวันส่งหัวหน้าแผนกรับทราบ
3. บันทึกข้อมูลการลาหยุดงานประจำวันก่อน 09.00 น. ของทุกวัน ใน File โอนงานนำเสนอ MD
4. Print Time Report ของแต่และแผนก เพื่อให้แผนกสรุปเวลาการทำ OT. ส่งฝ่ายบุคคล
5. งานบริการพนักงานในการกรอกแบบฟอร์มว่าด้วยการลาทุกประเภทรวมทั้งการจัดทำแบบฟอร์มการลาตามที่บริษัทฯ
กำหนด
6. ติดตามพนักงาน เพื่อกรอกแบบฟอร์มการลาและส่งแบบฟอร์มการลาให้กับแต่ละแผนก ที่มีการลาทุกประเภท
7. ตรวจสอบรายชื่อพนักงานที่เข้าข่ายกระทำความผิดตามข้อบังคับว่าด้วยการลาหยุดงาน ส่งรายชื่อประจำสัปดาห์
8. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกๆ วันจันทร์เพื่อดำเนินการลงโทษทางวินัย
9. จัดทำรายงานการลาหยุดงานประจำเดือน ส่งผู้บังคับบัญชา ในการตรวจสอบส่ง ฝ่ายบริหาร
10. จัดเตรียมเอกสารการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และเตรียมสถานที่ในการปฐมนิเทศ รับผิดชอบความรู้เรื่องประกันสังคม
และกองทุนทดแทน
11. ดำเนินงานประกันสังคม
- แจ้งเข้ากรณีพนักงานใหม่ และแจ้งออกกรณีพนักงานลาออกทุกวันพุธ
- ดำเนินเอกสารเรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของพนักงาน
- ดำเนินเอกสาร และติดตามสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคมทุกประเภท
- ส่งรายงานเงินสมบทประจำเดือนภายในวันที่ 7 ของเดือนให้ฝ่ายบัญชี/การเงิน
12. ดำเนินการตามนโยบายว่าด้วยการบริหารงานคุณภาพ ISO
13. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
14. ปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ, นโยบายสิ่งแวดล้อม, นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ในการทำงานอยู่เสมอ
15. ให้ความร่วมมือในกิจกรรม ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ ได้แก่ ความปลอดภัยในการทำงาน และอื่นๆ
16. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. รับผิดชอบการตรวจสอบการเช็คเวลาเข้าออกของพนักงานทั้งระบบประจำวัน
2. จัดทำบันทึกการหยุดงานประจำวันส่งหัวหน้าแผนกรับทราบ
3. บันทึกข้อมูลการลาหยุดงานประจำวันก่อน 09.00 น. ของทุกวัน ใน File โอนงานนำเสนอ MD
4. Print Time Report ของแต่และแผนก เพื่อให้แผนกสรุปเวลาการทำ OT. ส่งฝ่ายบุคคล
5. งานบริการพนักงานในการกรอกแบบฟอร์มว่าด้วยการลาทุกประเภทรวมทั้งการจัดทำแบบฟอร์มการลาตามที่บริษัทฯ
กำหนด
6. ติดตามพนักงาน เพื่อกรอกแบบฟอร์มการลาและส่งแบบฟอร์มการลาให้กับแต่ละแผนก ที่มีการลาทุกประเภท
7. ตรวจสอบรายชื่อพนักงานที่เข้าข่ายกระทำความผิดตามข้อบังคับว่าด้วยการลาหยุดงาน ส่งรายชื่อประจำสัปดาห์
8. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกๆ วันจันทร์เพื่อดำเนินการลงโทษทางวินัย
9. จัดทำรายงานการลาหยุดงานประจำเดือน ส่งผู้บังคับบัญชา ในการตรวจสอบส่ง ฝ่ายบริหาร
10. จัดเตรียมเอกสารการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และเตรียมสถานที่ในการปฐมนิเทศ รับผิดชอบความรู้เรื่องประกันสังคม
และกองทุนทดแทน
11. ดำเนินงานประกันสังคม
- แจ้งเข้ากรณีพนักงานใหม่ และแจ้งออกกรณีพนักงานลาออกทุกวันพุธ
- ดำเนินเอกสารเรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของพนักงาน
- ดำเนินเอกสาร และติดตามสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคมทุกประเภท
- ส่งรายงานเงินสมบทประจำเดือนภายในวันที่ 7 ของเดือนให้ฝ่ายบัญชี/การเงิน
12. ดำเนินการตามนโยบายว่าด้วยการบริหารงานคุณภาพ ISO
13. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
14. ปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ, นโยบายสิ่งแวดล้อม, นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ในการทำงานอยู่เสมอ
15. ให้ความร่วมมือในกิจกรรม ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ ได้แก่ ความปลอดภัยในการทำงาน และอื่นๆ
16. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

1. อายุ 25 - 35 ปี
2. เพศหญิง
3. ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. สามารถใช้ Computer โปรแกรม MS. Office ได้ดี
5. สามารถ อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พอใช้
6. มีความรู้ความสามารถเรื่องกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม กองทุนทดแทน
7. มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารงานบุคคล
8. มีความสามารถด้านการฝึกอบรม และงาน Payroll


1. มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
2. มีความรับผิดชอบสูง
3. พร้อมในการปฏิบัติงานล่วงเวลา
4. มีความละเอียด รอบคอบสูง
5. ใฝ่รู้พร้อมที่จะศึกษางาน

สวัสดิการ :

1. ประกันสังคม
2. กองทุนทดแทน
3. โบนัสประจำปี .
4. เบี้ยขยัน
5. ยูนิฟอร์มพนักงาน
6. กีฬาประจำปี / งานเลี้ยงปีใหม่
7. ค่าอาหารกรณี มีงาน Onsite
8. ค่าเดินทางกรณี มีงาน Onsite
9. เบี้ยเลี้ยงค้างคืน กรณี มีงาน Onsite
10. ค่าล่วงเวลา , ค่าล่วงเวลาพิเศษ
11. เบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างประเทศ
12. อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ (ในประเทศ และต่างประเทศ)
13. เงินสะสมพนักงาน
14. ตรวจสุขภาพประจำปี

สมัครงานติดต่อ

 • ณัฏฐณิชชา อินทรศรี
 • Tel : 083-096-5123, 083-096-5121, 02-831-0700-90
 • Fax : 02-831-0798-99
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
 • Line ID: hramc

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top