ช่างซ่อมบำรุงภายในอาคาร

ประกาศงานเลขที่ : TJ18110008-0013

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ บริการ

ดำเนินธุรกิจซ่อมบำรุงรักษา Motor, Generator , Rotating Machinery และPump
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
นอกจากนั้นยังให้บริการในการทำ Balancing, Modifying, Rebuilding และผลิต Spare part ที่ได้รับมาตรฐานเดียวกับผู้ผลิตในต่างประเทศ
ปัจจุบัน AMC เป็นผู้นำในด้านการซ่อมบำรุงรักษามอเตอร์ระดับประเทศ โดยได้รับการรับรองจากผู้ผลิตทั้งในแถบยุโรป และเอเซีย อีกทั้งยังเป็นตัวแทนผู้ผลิต (Authorized Workshop) ในการซ่อมมอเตอร์ในประเทศไทยอีกด้วย

รายละเอียดงาน :

06/11/2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานอย่างเคร่งครัด
2. ปฏิบัติตามคำสั่ง เชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและหัวหน้างาน
3. ระมัดระวังความปลอดภัยในการทำงานเสมอ
4. ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ติดตั้ง เคลื่อนย้ายเครื่องจักรและระบบงานกลขององค์กร
5. ดูแลซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภาคในองค์กร
6. ดูแลซ่อมบำรุงอาคาร สถานที่
7. ดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
8. แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานแก่ Foreman และหัวหน้างานทุกครั้ง
9. ดูแลรักษาเครื่องมือ ทำความสะอาด และตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งานเสมอ
10. จดบันทึกรายงานการซ่อมบำรุง
11. ดำเนินงานตามระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพ ISO และมาตรฐานอื่นๆ
12. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
13. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
14. ปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ, นโยบายสิ่งแวดล้อม, นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ในการทำงานอยู่เสมอ
15. ปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท และยึดถือกฎระเบียบความปลอดภัยเป็นหัวใจในการปฏิบัติงาน
16. ให้ความร่วมมือในกิจกรรม ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ ได้แก่ ความปลอดภัยในการทำงาน และอื่นๆ
17. ใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด
18. ดูแลรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ทุกครั้งหลังปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน
19. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานอย่างเคร่งครัด
2. ปฏิบัติตามคำสั่ง เชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและหัวหน้างาน
3. ระมัดระวังความปลอดภัยในการทำงานเสมอ
4. ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ติดตั้ง เคลื่อนย้ายเครื่องจักรและระบบงานกลขององค์กร
5. ดูแลซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภาคในองค์กร
6. ดูแลซ่อมบำรุงอาคาร สถานที่
7. ดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
8. แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานแก่ Foreman และหัวหน้างานทุกครั้ง
9. ดูแลรักษาเครื่องมือ ทำความสะอาด และตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งานเสมอ
10. จดบันทึกรายงานการซ่อมบำรุง
11. ดำเนินงานตามระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพ ISO และมาตรฐานอื่นๆ
12. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
13. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
14. ปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ, นโยบายสิ่งแวดล้อม, นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ในการทำงานอยู่เสมอ
15. ปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท และยึดถือกฎระเบียบความปลอดภัยเป็นหัวใจในการปฏิบัติงาน
16. ให้ความร่วมมือในกิจกรรม ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ ได้แก่ ความปลอดภัยในการทำงาน และอื่นๆ
17. ใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด
18. ดูแลรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ทุกครั้งหลังปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน
19. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

1. เพศ ชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
2. อายุ 21 - 35 ปี
3. วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง / ช่างกลโรงงาน / ช่างยนต์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
5. มีความรู้ความเข้าใจด้านงานซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความรู้ความเข้าใจเครื่องจักรกลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
8. มีความขยัน กระตือรือร้นในการทำงาน
9. พร้อมในการปฏิบัติงานล่วงเวลา
10. มีความละเอียด รอบคอบสูง
11. ใฝ่รู้พร้อมที่จะศึกษางาน
12. มีความรับผิดชอบสูง

สวัสดิการ :

1. ประกันสังคม
2. กองทุนทดแทน
3. โบนัสประจำปี .
4. เบี้ยขยัน
5. ยูนิฟอร์มพนักงาน
6. กีฬาประจำปี / งานเลี้ยงปีใหม่
7. ค่าอาหารกรณี มีงาน Onsite
8. ค่าเดินทางกรณี มีงาน Onsite
9. เบี้ยเลี้ยงค้างคืน กรณี มีงาน Onsite
10. ค่าล่วงเวลา , ค่าล่วงเวลาพิเศษ
11. เบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างประเทศ
12. อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ (ในประเทศ และต่างประเทศ)
13. เงินสะสมพนักงาน
14. ตรวจสุขภาพประจำปี

สมัครงานติดต่อ

  • ณัฏฐณิชชา อินทรศรี
  • Tel : 083-096-5123, 083-096-5121, 02-831-0700-90
  • Fax : 02-831-0798-99
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
  • Line ID: hramc

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top