นักการตลาด

ประกาศงานเลขที่ : TJ15070090-0003

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ พลังงาน

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทในเครือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินงานเกี่ยวกับการลงทุนด้านพลังงานทดแทน การส่งเสริมการอนุรักษ์ และประหยัดพลังงาน การฝึกอบรม และการลงทุนในต่างประเทศ

รายละเอียดงาน :

  • ตำแหน่งงาน : นักการตลาด
  • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
  • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
  • ประเภทงาน : การตลาด marketing
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
  • เงินเดือน(บาท) : 15000-19000

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

ประสานงานติดต่อลูกค้า
ประสานงานการออกบูธ
ทำเอกสารภายในที่เกี่ยวข้อง
งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

1. มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถทำงานให้บริษัทฯ ได้เต็มเวลา
4. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Word Excel และ Power point รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
5. มีความรู้ความสามารถในด้านการตลาด การประสานงาน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
6. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลาการรอกำหนดโทษแล้วแต่กรณีเกิน 5 ปี

สวัสดิการ :

ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยและที่พักในกรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
ค่ารักษาพยาบาล
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สหกรณ์ออมทรัพย์

ตำแหน่งงานอื่นๆที่ใกล้เคียง

กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ

22/11/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

ราชบุรี , บางแพ

22/11/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

ชลบุรี , บางละมุง

22/11/2562

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตสะพานสูง

22/11/2562

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตบางแค

22/11/2562

พนักงานประจำ, 4 อัตรา

สมุทรปราการ , เมืองสมุทรปราการ

22/11/2562

Top