เจ้าหน้าที่ ISO

ประกาศงานเลขที่ : TJ17100018-0021

นำเข้า - ส่งออก เคมีภัณฑ์ เคมีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

รายละเอียดงาน :

  • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ ISO
  • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
  • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
  • ประเภทงาน : ผลิต ควบคุม - ประกันคุณภาพ โรงงาน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี , คลองหลวง
  • เงินเดือน(บาท) : 15000
  • ประสบการณ์ : 2

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

-เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารในการกำหนดนโยบายบริหารงานคุณภาพขององค์กร การรับการตรวจติดตาม ตรวจประเมิน และตรวจรับรองด้านคุณภาพและความเสี่ยง
•รับผิดชอบในการขอรับรองระบบมาตรฐานต่างๆทั้งองค์กรในปัจจุบัน และระบบมาตรฐานใหม่ที่มีในอนาคต
•วางแผนการตรวจประเมินระบบมาตรฐานคุณภาพทั้งจากภายในและภายนอก ตลอดจนกำกับดูแลให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
•เตรียมความพร้อมของระบบคุณภาพขององค์กรเพื่อรองรับการตรวจติดตามตรวจประเมินและตรวจรับรองด้านคุณภาพในแง่ต่างๆ
•ผลักดันและติดตามการดำเนินการขององค์กรตามแผนบริหารคุณภาพและแผนบริหารความเสี่ยง
•ส่งเสริมและสร้างความตระหนักแก่ผู้เกี่ยวข้องถึงการปฏิบัติตามระบบงานและข้อกำหนดต่างๆเพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานและข้อกำหนดนั้นๆจะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและครบถ้วน
•ดำเนินการจัดประชุมทบทวนกับฝ่ายบริหาร (Management Review)
•ทบทวนแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆและเสนอแนวางปรับปรุงพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพต่อผู้บริหารระดับสูง
•รับผิดชอบการPre-Audit และ Audit จากลูกค้า , Visitor และCB Auditor เพื่อให้ผ่านการยอมรับตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ

คุณสมบัติ :

-สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
-มีประสบการณ์ตรงในตำแหน่งงานด้าน iso ไม่น้อยกว่า 2 ปี
-มีความรู้และเชื่ยวชาญในระบบISO9001, ISO14001, GMP/HACCP
-พิเศษหากเคยผ่านงานในอุตสาหกรรมสารเคมี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีทักษะในการประสานงาน ทักษะในการเจรจา
-มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา มีภาวะผู้นำสูง
-สามารถบริหารทีมได้ มีทักษะในการให้คำปรึกษา
-สามารถทำงานในวันเสาร์ได้

ตำแหน่งงานอื่นๆที่ใกล้เคียง

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

เชียงใหม่ , สันกำแพง

13/11/2562

Top