ช่างเครื่องกล (ประจำโรงแรม)

ประกาศงานเลขที่ : TJ19090065-0008

JUPITER TREVI Resort and Spa
โรงแรม5ดาว
ปากช่อง
16 หมู่ที่ 8 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง
Therichfountain@gmail.com
ติดต่อเวลา จันทร์-ศุกร์ !!! 09.30-17.00น. !!!

รายละเอียดงาน :

  • ตำแหน่งงาน : ช่างเครื่องกล (ประจำโรงแรม)
  • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
  • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
  • ประเภทงาน : ช่างเทคนิค ช่างอิเล็คทรอนิค ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ งานช่าง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา , ปากช่อง
  • เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
  • ประสบการณ์ : 1

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
- ดำเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน
- สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ ประวัติการบำรุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน
- ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรเครื่องยนต์ ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย
- จัดเก็บ และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

คุณสมบัติ :

จบวิศวะเครื่องกล
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกล โรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โลหะการ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่าง กล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โลหะการ หรือสาขาวิชาหรือ ทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา หรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่าง กลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โลหะการ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

สวัสดิการ :

ที่พัก
อาการ 3 มื้อ
ชุดฟอร์มทำงาน
ประกันสังคม
ติดต่อเวลา จันทร์-ศุกร์ !!! 09.30-17.00น. !!!

ตำแหน่งงานอื่นๆที่ใกล้เคียง

ชลบุรี , พานทอง

25/05/2563

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

นนทบุรี , บางบัวทอง

25/05/2563

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

ฉะเชิงเทรา , บ้านโพธิ์

25/05/2563

พนักงานประจำ, หลายอัตรา

ภูเก็ต , เมืองภูเก็ต

25/05/2563

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว

25/05/2563

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

ภูเก็ต , เมืองภูเก็ต

25/05/2563

Top