ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Thaijob.com

บริษัท เน็ตซิตี้ จำกัด (“บริษัท”) ผู้ให้บริการเว็บไซต์ www.Thaijob.com (“เว็บไซต์”) สำหรับผู้ใช้งาน ผู้หางาน ผู้ฝากประวัติสมัครงาน และผู้ประกอบการ ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของบริษัท โดยท่านจะอยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ (“ข้อตกลงและเงื่อนไข”) บริษัทขอให้ท่านศึกษาข้อตกลงนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนการใช้บริการทุกครั้ง หากท่านยังคงใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทต่อไป ถือว่าท่านได้ตกลงและยินยอมปฏิบัติตามว่าข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ทุกประการ

คำนิยาม

ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ให้ถือว่า “คำ” และ “ข้อความ” ดังต่อไปนี้ มีความหมายตามที่กำหนดไว้ ดังนี้

ผู้ใช้งาน หมายถึง ผู้ใช้งานเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการหางานหรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ ซึ่งรวมถึงผู้ใช้งานที่ได้สมัครเป็นสมาชิกและผู้ใช้งานที่ไม่ได้สมัครสมาชิกกับบริษัท

ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกตามกฎหมาย โดยรวมถึงห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัดหรือบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้ลงโฆษณา หมายถึง ผู้ใช้งานหรือผู้ประกอบการที่ลงโฆษณาเกี่ยวกับตำแหน่งงาน รวมถึงการลงโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท

ผู้สมัครงาน หมายถึง ผู้ลงทะเบียนและยื่นสมัครงานตามตำแหน่งที่ปรากฎไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

บัญชีและการเป็นสมาชิก

เมื่อท่านสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ของบริษัท ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีของท่าน รวมถึงกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีและการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทอาจทำการตรวจสอบบัญชีก่อน ขณะ หรือภายหลังที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ อาจส่งผลให้บัญชีของท่านถูกระงับชั่วคราวหรือยกเลิกการใช้งาน ท่านมีหน้าที่แจ้งให้บริษัททราบทันทีเกี่ยวกับการใช้บัญชีที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของท่าน รวมถึงความเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อดังกล่าว บริษัทอาจระงับปิดการใช้งานชั่วคราวหรือลบบัญชีของท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากบริษัทตรวจพบว่าท่านได้ฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงการกระทำหรือเนื้อหาของท่านมีแนวโน้มที่จะทำลายชื่อเสียงของบริษัท หรือการกระทำผิดกฎหมายต่าง ๆ หากบริษัทลบบัญชีของท่านด้วยเหตุผลข้างต้น ท่านจะไม่สามารถลงทะเบียนใหม่สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทได้

ขอบเขตการให้บริการ

ผู้ใช้งาน
 • ผู้ใช้งานตกลงว่าจะใช้เว็บไซต์ของบริษัทเพื่อจุดประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและเพื่อการสมัครงานหรือรับสมัครงานเท่านั้น
 • เมื่อผู้ใช้งานลงทะเบียนสมาชิกกับบริษัทในฐานะผู้ฝากประวัติงานหรือผู้ประกอบการ ผู้ใช้งานตกลงดูแลรักษาข้อมูลบัญชีและรหัสผ่าน (User and Password) ด้วยความระมัดระวัง และจะไม่เปิดเผยนั้นต่อบุคคลอื่นใด โดยผู้ใช้งานตกลงรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาไว้ซึ่งความลับและความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว ผู้ใช้งานตกลงและยินยอมว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้แก่ผู้ลงโฆษณาหรือบริษัทเป็นการตัดสินใจด้วยตนเอง
 • เมื่อมีการสมัครงานในตำแหน่งงานที่ลงประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือเมื่อผู้สมัครงานใช้เว็บไซต์ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งหรืออัปโหลดประวัติส่วนตัว (Resume/CV) บนเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งเป็นการที่ผู้สมัครงานยิมยอมให้บริษัทจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในฐานข้อมูลของบริษัท
 • ผู้สมัครงานอาจส่งประวัติส่วนตัว (Resume/CV) ของตนเอง และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยตรงไปยังผู้ลงโฆษณารายใดก็ได้ที่ลงโฆษณาบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สมัครงานอาจเลือกส่งประวัติส่วนตัว (Resume/CV) ของตนเอง และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่บริษัทผ่านเว็บไซต์ในลักษณะของการส่งตอบการลงโฆษณาเกี่ยวกับตำแหน่งงานใด ๆ ก็ตาม ในกรณีนี้ข้อมูลของผู้สมัครงานจะยังคงอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท และจะจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล โดยความเสี่ยงจะเป็นของผู้สมัครงานเท่านั้น เว้นแต่ผู้สมัครงานจะลบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวข้องของตนเอง
 • ผู้สมัครงานรับทราบและตกลงว่า ประวัติส่วนตัว (Resume/CV) ของตนเอง และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ลงโฆษณาที่สมัครใช้บริการกับบริษัทเพื่อจุดประสงค์ในการคัดเลือกเข้าทำงานและประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครงาน บริษัทจะไม่ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลของผู้สมัครงาน
 • ผู้สมัครงานตกลงและรับทราบแนวปฏิบัติของบริษัทที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ลงโฆษณาสำหรับการเข้าถึง เว็บไซต์ ฐานข้อมูล และประวัติส่วนตัว (Resume/CV) ของตนเอง และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจุดประสงค์ ในการคัดเลือกเข้าทำงานและประเมินความเหมาะสมของผู้หางานตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ผู้สมัครงานตระหนักดีว่าจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ในค่าธรรมเนียมที่บริษัทได้รับจากผู้ประกอบการหรือผู้ลงโฆษณาทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานแก่ผู้ประกอบการหรือผู้โฆษณาใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้สมัครงาน เว้นแต่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้
 • ผู้สมัครงานตกลงว่าบริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด โดยอาจส่งข้อมูลนั้นให้แก่ผู้สมัครงาน ผู้ลงโฆษณาที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตัวแทนที่เกี่ยวข้อง หรือบุคลากรของผู้ลงโฆษณา
ผู้ลงโฆษณา
 • ผู้ลงโฆษณาตกลงว่าจะใช้เว็บไซต์ของบริษัทเพื่อจุดประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อการส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการหางานหรือการรับสมัครงานเท่านั้น หากผู้ลงโฆษณาได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท ท่านจำเป็นต้องอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้ประกอบกับรายละเอียดข้อมูลเฉพาะของผลิตภัณฑ์นั้น ซึ่งบริษัทจะจัดส่งให้เมื่อท่านมีการร้องขอ
 • เมื่อท่านได้ชำระค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่บริษัทหรือเมื่อมีการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขซึ่งเป็นข้อเสนอส่งเสริมการขายที่ให้ทดลองใช้โดยไม่คิดมูลค่า ผู้ลงโฆษณาจะมีสิทธิใช้เว็บไซต์ของบริษัทเพื่อโฆษณาตำแหน่งงานสำหรับช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามข้อตกลงและเงื่อนไขนั้น ๆ เว้นแต่กรณีข้อเสนอส่งเสริมการขายที่ทดลองให้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าบริการตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทอาจกำหนดขึ้นเป็นครั้งคราว
 • ผู้ลงโฆษณามีสิทธิเข้าใช้ฐานข้อมูลของผู้สมัครงานได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการคัดเลือกเข้าทำงานและประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครงานเท่านั้น และตกลงว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลอื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าอย่างชัดเจนจากผู้สมัครงาน เว้นแต่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้
 • ผู้ลงโฆษณาตกลงและรับทราบว่าจะไม่นำข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครงานนำไปใช้พิจารณาในการคัดเลือกเข้าทำงาน และประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครงาน ผู้ลงโฆษณาตกลงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเนื้อหาสาระของโฆษณาซึ่งตนเองเป็นผู้ประกาศ ทั้งนี้ หากผู้ลงโฆษณาละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้หรือละเมิดกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู่ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนออกทันทีที่บริษัทเห็นสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ บริษัทจะคืนเงินค่าธรรมเนียมคงเหลือให้แก่ผู้ลงโฆษณาภายหลังหักค่าธรรมเนียมโฆษณา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)
 • กรณีที่บริษัทลงทุนในแคมเปญการตลาดเพื่อส่งเสริมแบรนด์ของผู้ว่าจ้าง และผู้ลงโฆษณารับทราบว่าการส่งเสริมการตลาดดังกล่าวอาจอยู่นอกเหนือการให้บริการหลักของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการให้บริการหรือกำหนดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใหม่ตามที่บริษัทเห็นสมควรและเหมาะสม ในกรณีที่ผู้ลงโฆษณาไม่ชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการหรือการเรียกเก็บเงินใด ๆ ที่ครบกำหนดต้องชำระ บริษัทอาจระงับหรือยกเลิกบัญชีของท่านไว้เป็นการชั่วคราวหรือถาวร รวมถึงการโฆษณาหรือการเข้าถึงฐานข้อมูลของบริษัท

เนื้อหาการใช้งาน

บริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆที่ ท่านส่งบนเว็บไซต์ในระหว่างการใช้บริการ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความถูกต้อง รูปภาพ ความสมบูรณ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม และความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในการใช้เนื้อหาที่ส่งทั้งหมด บริษัทอาจตรวจสอบและทบทวนเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่ท่านส่งหรือสร้างขึ้นโดยใช้บริการของบริษัท เว้นแต่ท่านจะได้รับอนุญาต การใช้งานเว็บไซต์ของท่านไม่ได้ให้สิทธิบริษัทในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่หรือแจกจ่ายเนื้อหาที่ท่านสร้างขึ้นหรือจัดเก็บไว้ในบัญชีผู้ใช้งานของท่านเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ การตลาด หรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่คล้ายคลึงกัน แต่ท่านให้สิทธิบริษัทในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

ความถูกต้องของข้อมูล

ในกรณีที่ข้อมูลบนเว็บไซต์มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ความไม่ถูกต้อง หรือการกระทำที่อาจเกี่ยวข้องกับสิทธิพิเศษ และข้อเสนอต่าง ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ ไม่ว่าด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันหรือยกเลิก หากข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์หรือในบริการที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า บริษัทไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงแก้ไขหรือชี้แจงข้อมูลบนเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับราคาผลิตภัณฑ์ เว้นแต่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมถึงวันที่ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์หรือการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง

การให้บริการของบุคคลภายนอก

หากท่านตกลงที่จะใช้งาน เข้าถึง หรือใช้บริการของบุคคลภายนอก โปรดทราบว่าการเข้าถึงและการใช้บริการอื่น ๆ ของท่านอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าวเท่านั้น บริษัทไม่รับรอง ไม่รับผิดชอบ หรือไม่รับประกันในการให้บริการอย่างใด ๆ ของผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าว รวมถึงเนื้อหาหรือลักษณะจัดการกับข้อมูล รวมถึงข้อมูลของท่าน หรือการโต้ตอบใด ๆ ระหว่างท่านกับผู้ให้บริการภายนอก ท่านตกลงจะไม่เรียกร้องอย่างใด ๆ กับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการดังกล่าว บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งาน การเข้าถึง หรือการใช้บริการดังกล่าวนี้ ตลอดจนแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยของข้อมูล หรือนโยบายอื่น ๆ ของผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าว ท่านตกลงและรับทราบว่าบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านบางประการตามความจำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานหรือการใช้บริการอื่น ๆ ของผู้ให้บริการภายนอก

ข้อห้ามการใช้งาน

นอกจากข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ ห้ามมิให้ท่านใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ในกรณีต่อไปนี้ (1) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (2) ชักชวนผู้อื่นให้ดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมายใด ๆ (3) กระทำผิดกฎหมาย ระเบียบ รวมถึงคำสั่งของหน่วยงานราชการ ทั้งกฎหมายภายในประเทศและต่างประเทศ (4) ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือของผู้อื่น (5) หมิ่นประมาท ทำให้เสียชื่อเสียง ใส่ร้าย ดูหมิ่น ข่มขู่ เนื่องจากเพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ อายุ ชาติกำเนิด หรือความพิการ หรือลักษณะอื่นใดในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม (6) ส่งข้อมูลอันเป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด (7) เพื่อส่งไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายอย่างใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันการทำงาน สินค้า การให้บริการ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์อื่น หรืออินเทอร์เน็ต (8) เพื่อรวบรวมหรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น (9) เพื่อส่งข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ การหลอกลวงบนอินเตอร์เน็ต ข้ออ้าง เว็บสไปเบอร์ การรวบรวมข้อมูล (10) เพื่อจุดประสงค์อนาจาร ผิดศีลธรรม หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างใด ๆ (11) เพื่อแทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงการไม่ปฏิบัติตามด้านความมั่นคงปลอดภัยของการให้บริการของบริษัท เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องของบริษัท เว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการใช้บริการของท่าน หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากละเมิดการใช้งานตามข้อห้ามการใช้งานดังกล่านี้

ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ไม่อาจตีความได้ว่าบริษัทได้โอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ให้แก่ท่าน โดยกรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นของบริษัทหรือของบุคคลที่สามเท่านั้น เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ กราฟฟิก โลโก้ และงานอันมีลิขสิทธิ์อย่างใด ๆ ทั้งหมดที่ใช้ร่วมกับเว็บไซต์หรือบริการของบริษัทอยู่ภายใต้สิทธิและกรรมสิทธิ์ของ บริษัทแต่เพียงผู้เดียว เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ กราฟิก โลโก้ และงานอันมีลิขสิทธิ์อย่างใด ๆ ที่ใช้ร่วมกับเว็บไซต์หรือบริการของบริษัทอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามอื่น ๆ การใช้เว็บไซต์และบริการของบริษัทไม่ได้กำหนดให้ท่านมีสิทธิหรือได้รับอนุญาตในการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์อื่นใดในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวนี้ของบริษัทหรือของบุคคลที่สาม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกัน

ท่านตกลงและยอมรับว่าการใช้งานเว็บไซต์ การใช้บริการกับบริษัท เป็นการตัดสินใจในการยอมรับความเสี่ยงต่าง ๆ ของท่านแต่เพียงผู้เดียว ท่านยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีลักษณะ "เท่าที่เป็นอยู่" และ "เท่าที่มีอยู่" เท่านั้น บริษัทขอปฏิเสธอย่างชัดเจนถึงการรับประกันใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงการรับประกันอย่างใด ๆ เกี่ยวกับการให้บริการ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะบางอย่าง และการไม่ละเมิดสิทธิใด ๆ บริษัทไม่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์จะตรงตามความต้องการของท่านหรือการให้บริการจะไม่หยุดชะงัก ตรงกำหนดเวลา ความปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด และบริษัทไม่รับประกันใด ๆ เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ หรือข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์จะได้รับการแก้ไข ท่านเข้าใจและยอมรับว่า เนื้อหา หรือข้อมูลใด ๆ ที่จัดส่งหรือได้รับจากการใช้บริการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความเสี่ยงของท่าน และท่านตกลงรับผิดชอบความเสียหายอย่างใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ของท่านหรือการสูญเสียข้อมูลอันเป็นผลมาจากจัดส่งเนื้อหา วัสดุ หรือข้อมูลดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว บริษัทไม่รับประกันผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ซื้อหรือได้รับผ่านการให้บริการหรือธุรกรรมใด ๆ ของบริษัท คำแนะนำหรือข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่ท่านได้รับจากบริษัทหรือผ่านการให้บริการไม่ถือเป็นการรับประกันหรือรับรองจากบริษัท

ข้อจำกัดความรับผิด

เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ บริษัท บริษัทในเครือ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ลูกจ้าง ผู้ให้บริการหรือผู้อนุญาตให้สิทธิ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ ในความเสียหายในทางอ้อม โดยอุบัติเหตุ ความเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายเชิงลงโทษ รวมถึงค่าเสียหายที่สืบเนื่องจากความเสียหาย ความเสียหายจากการสูญเสียกำไร รายได้ รายรับ ค่าความนิยม การใช้เนื้อหา ผลกระทบต่อธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียเงินออมที่คาดไว้ การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงด้านสัญญา ละเมิด การรับประกัน การฝ่าฝืนกฎหมาย ความประมาทเลินเล่อ หรือการกระทำอื่น ๆ แม้ว่า บริษัทจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว หรืออาจมีการคาดการณ์ถึงความเสียหายดังกล่าวข้างต้นนี้ เว้นแต่กฎหมายหรือศาลกำหนด ความรับผิดในค่าเสียหายทั้งหมดดังกล่าวนี้ของบริษัท รวมถึงบริษัทในเครือ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ลูกจ้าง ผู้ให้บริการ หรือผู้อนุญาตให้สิทธิ ท่านตกลงและรับทราบดีกว่าบริษัทได้จำกัดความรับผิดไว้ที่จำนวนเงินค่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากท่านในแต่ละครั้งเท่านั้น ข้อจำกัดความรับผิดนี้ รวมถึงข้อยกเว้นความรับผิดให้ใช้บังคับถึงกรณีที่การแก้ไขเยียวยาไม่สามารถชดเชยความเสียหายหรือการไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่เป็นสาระสำคัญของข้อตกลงนี้ได้

การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัท บริษัทในเครือ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ลูกจ้าง ผู้ให้บริการหรือผู้อนุญาตให้สิทธิ สำหรับความเสียหาย สูญหาย ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุสมผลที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งเกิดจากข้อกล่าวหา การเรียกร้อง การดำเนินการ ข้อพิพาท หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ของบุคคลที่สาม อันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของท่านในการใช้เว็บไซต์ สินค้า และบริการของท่าน หรือการกระทำอย่างใด ๆ ไม่ว่าเจตนาทั้งด้วยเจตนาหรือประมาทของท่านแต่เพียงผู้เดียว

การเป็นโมฆะ

ในกรณีที่ สิทธิ หน้าที่ ข้อตกลงและเงื่อนไข ข้อจำกัดความรับผิด ข้อยกเว้นความรับผิด หรือข้อตกลงใด ๆ ไม่อาจใช้บังคับได้ตามกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลที่มีเขตอำนาจ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ข้อตกลงและเงื่อนไขในส่วนอื่นมีผลใช้บังคับและมีผลผูกพันเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอย่างสมบูรณ์

เนื้อหาและการโพสต์

ท่านไม่สามารถแก้ไข พิมพ์ หรือคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ รวมถึงการรวมส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ไว้ในงานอื่นใด ไม่ว่าจะในรูปแบบเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือรวมส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์กับเว็บไซต์อื่นโดยการปกปิด การสร้าง หรือการกระทำอื่น ๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์จากบริษัท

ท่านต้องไม่ส่งเนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท ฉ้อโกง ลามก อนาจาร คุกคาม ล่วงล้ำสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่น หรือเนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื้อหาที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด รวมถึงต้องไม่ส่งเนื้อหาใด ๆ ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือรหัสอื่น ๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อขัดขวาง สร้างความเสียหาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ หรือฮาร์ดแวร์ใด ๆ ในการส่งไฟล์บนเว็บไซต์ ท่านตกลงและยินยอมให้บริษัท ทำการลบไฟล์ใด ๆ เมื่อใดก็ได้และด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ความปลอดภัยของข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้ บริษัทจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control) ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ Thaijob.com บนเว็บไซต์ของบริษัท

การระงับข้อพิพาท

ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมทั้งปัญหาการผิดสัญญา การเลิกสัญญา ความสมบูรณ์ของสัญญานี้หรือการละเมิด ให้อยู่ภายใต้กฎหมายไทยและศาลไทยที่มีเขตอำนาจ

การโอนสิทธิหน้าที่

ท่านไม่สามารถโอนสิทธิ หน้าที่ ความรับผิด ขายต่อ อนุญาตช่วง มอบหมายสิทธิ หรือภาระผูกพันใด ๆ ของท่าน ภายใต้ข้อตกลงนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทก่อน ซึ่งการยินยอมจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว บริษัทอาจทำการโอนสิทธิ หน้าที่ หรือภาระผูกพันธ์ใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับบุคคลอื่นได้

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า โดยข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่จะมีผลบังคับใช้เมื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ การใช้งานเว็บไซต์ต่อไปหลังจากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถือว่าท่านตกลงและยินยอมในข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

ท่านตกลงและรับทราบว่า ท่านได้อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมด การใช้เว็บไซต์หรือบริการของเว็บไซต์ ถือว่าท่านตกลงและยินยอมผูกพันตามข้อตกลงนี้ หากท่านไม่ตกลงในเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ รวมถึงการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการบนของเว็บไซต์ของบริษัท

ช่องทางติดต่อ

หากท่านต้องการติดต่อบริษัทเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้หรือต้องการติดต่อบริษัทเกี่ยวกับเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ที่

บริษัท เน็ตซิตี้ จำกัด เลขที่ 3/29 ซอยลาดพร้าว 31 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หมายเลขโทรศัพท์ 02-026-3104, 097-234-0111

อีเมล์ contact@thaijob.com

Top