ผู้จัดการโรงงาน

ประกาศงานเลขที่ : TJ20020056-0005

รายละเอียดงาน :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1.กำหนดนโยบายและแผนการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
2.ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท 3.ควบคุมต้นทุนการผลิตให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
4.ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงาน
5.พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
6.ประสานงานกับแผนกต่างๆภายในบริษัท
7.ประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของพนักงานในบังคับบัญชา
8.จัดทำและตรวจสอบรายงานด้านการผลิตรายเดือน
9.มีส่วนร่วมและดำเนินการประชุมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
10.วางแผนบริหารและพัฒนาการผลิต ให้มีประสิทธิภาพ
11.ดูแลทีมให้มีความก้าวหน้า ลดค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้ในการทำงาน
12.งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ :

เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
- จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไปในสาขาการจัดการอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะความเป็นผู้นำที่เข้มแข็งในการตัดสินใจและการบริหารทีมงาน มีความรับผิดชอบสูง และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานเป็นทีม และมีความสามารถในการสื่อสารและประสานที่ดี
- มีประสบการณ์ทำงานในระดับบังคับบัญชาอย่างน้อย 3 ปี
- มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านอะไหล่รถยนต์ ท่อเหล็ก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

สวัสดิการ :

สวัสดิการ
ประกันสังคม
ตามข้อตกลงของบริษัท
เงินโบนัสตามผลงาน
ค่าตอบแทนพิเศษ

สวัสดิการอื่นๆ
ค่าอาหารวันละ 30 บาท
ค่าเดินทางวันละ 15 บาท
เบี้ยขยันสูงสูด 1,500 บาท
เงินจูงใจพนักงานเข้าใหม่ 5,000 บาท
- ทำงานครบ 6 เดือน เงินจูงใจ 2,000 บาท
- ทำงานครบ 1 ปี เงินจูงใจ 3,000 บาท

สมัครงานติดต่อ

  • ปราณี โนนเหล่าศรี
  • Tel : 02-3269946,086-3682652
  • Fax : 02-3269945
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
  • Line ID: 086-3682652

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top