ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ประกาศงานเลขที่ : TJ17030014-0018

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ ขนส่ง

ECOCAR เราเป็นบริษัทรถเช่า โดยผู้ประกอบการคนไทย เรามุ่งมั่นในการสร้างแบรนด์รถเช่า และมุ่งมั่นสร้างตำแหน่งทางการตลาดในด้านการบริการที่เหนือกว่าผู้ให้บริการรถเช่ารายอื่นในตลาด ที่ ECOCAR เราเชื่อว่าชีวิตคือการเดินทาง เราจึงพร้อมเป็นเพื่อนร่วมเดินทางไปสู่เป้าหมาย ด้วยการบริการรถเช่าที่พร้อมอยู่เคียงข้างและเดินทางไปกับคุณในทุกที่ ทุกเวลา เรามีความจริงใจที่จะเป็นเพื่อนที่ดีและร่วมเดินทางไปกับคุณได้ตลอดเวลา เพราะเราเป็นแบรนด์รถเช่าของคนไทย ดังนั้นเราจึงเข้าใจประเทศไทยและคนไทยเป็นอย่างดี เราตั้งใจทำทุกอย่างให้ดีที่สุดทั้งด้านการบริการและคุณภาพของรถเช่า สิ่งที่เราตั้งใจทำเพื่อสิ่งเดียวคือ เพื่อคนที่มีความสำคัญที่สุดของเรา เพราะคุณคือลูกค้าของเรา เราจะทำทุกอย่างให้ดีอย่างสม่ำเสมอ เราสัญญา

รายละเอียดงาน :

  • ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
  • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
  • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
  • ประเภทงาน : บุคคล ฝึกอบรม hr
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว
  • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
  • ประสบการณ์ : 5 ปี ขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

งานบุคคล
1. กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.จัดทำและรวบรวมโครงสร้างองค์กร (ORG. Chart) และ Manpower Model รวมถึงจำนวนพนักงานที่มีอยู่จริงตามผังองค์กรในแต่ละฝ่ายให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
3. จัดทำประกาศ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนตำแหน่ง
4. วางแนวทางและควบคุมดูแลการสรรหา, สถิติหรือชั่วโมงการทำงาน, การจ่ายค่าตอบแทน, สวัสดิการ, แรงงสัมพันธ์
5. ควบคุมการเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
6. ควบคุม ดูแลการประเมินผลการทดลองงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานทุกระดับ
7.วิเคราะห์ข้อมูลการลาหยุดงาน การพ้นสภาพของพนักงาน การทำงานล่วงเวลา ในแต่ละเดือน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง
8.ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
9.ประสานงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจและนำนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไปปฏิบัติ

งานแรงงานสัมพันธ์
10. บริหารจัดการติดต่อสื่อสารภายในระหว่างพนักงานและผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี
11. ประสานงานกับหน่วยงานราชการ/กลุ่มพนักงาน เกี่ยวกับเรื่องข้อพิพาทระหว่างพนักงานกับบริษัท
12. บังคับใช้กฎระเบียบต่างๆ ในการทำงานของบริษัทและดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนด
13. วางแผนและควบคุมดูแลการจัดการกิจกรรมประจำปีต่างๆ ของบริษัท เช่น งานสังสรรค์ประจำปี กีฬาภายใน และท่องเที่ยวประจำ

งานพัฒนาบุคลากร
14. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีทั้งรายบุคคลและส่วนกลาง
15. จัดทำงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
16. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน
17. สรุปประเมินผลการดำเนินงานในการพัฒนาบุคลากรที่ชี้วัดผลการประเมินประจำปีได้
18. ปฏิบัติงานตาม KPI ของบริษัท และส่งเสริมพัฒนาให้พนักงานมี Competency ตามที่กำหนดได้

งานพัฒนาองค์กร
19. จัดทำระบบ KPI
20. จัดทำระบบ Competency
21. จัดทำระบบ ISO

งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
2.อายุ 30-45 ปี
3.ประสบการณ์งาน HR ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
4.มีภาวะผู้นำสูง
5.มีทักษะงานบริการและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
6.มีทักษะการเป็นนักพูด วิทยากร พิธีกร
7.สามารถเดินทางไปนิเทศงานสาขาต่างๆในกรุงเทพและต่างจังหวัดได้
8.มีความสามารถในการพัฒนาคนให้มีความสามารถและแข่งขันในตลาดได้
9.สามารถทำงานเป็นทีมได้
10.มีความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
11.มีความรู้ในงานบริการรถเช่า งานขาย รถยนต์ และการตลาดออนไลน์ เบื้องต้น

สวัสดิการ :

1.ชุดทำงาน
2.ประกันสังคม
3.งานเลี้ยงวันเกิด
4.ท่องเที่ยวประจำปี
5.โบนัส
6.เช่ารถยนต์ส่วนลด 50 %

ตำแหน่งงานอื่นๆที่ใกล้เคียง

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

กาฬสินธุ์ , ยางตลาด

28/01/2563

พนักงานประจำ, 2 อัตรา

สมุทรปราการ , เมืองสมุทรปราการ

28/01/2563

เชียงราย , เมืองเชียงราย

28/01/2563

HR

พนักงานประจำ, 1 อัตรา

สมุทรปราการ , บางพลี

27/01/2563

Top