นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ Thaijob.com

บริษัท เน็ตซิตี้ จำกัด (“บริษัท”) ผู้ให้บริการเว็บไซต์ www.Thaijob.com (“เว็บไซต์”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทจะปกป้องและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมอย่างดีที่สุดเพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เว็บไซต์นี้ทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ผู้ประกอบการ ผู้ฝากประวัติสมัครงาน ผู้สมัครงาน รวมถึงผู้เยาว์ อันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการในปัจจุบันและผลิตภัณฑ์อื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นในอนาคต

บริษัทได้จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้น เพื่ออธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งนโยบายนี้บังคับใช้ทั้งกับผู้ใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของบริษัท ทั้งที่ได้ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียนใช้บริการ

บริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการให้บริการต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านทางเว็บไซต์

นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน 2564

ทางบริษัทขอให้ท่านศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ในการใช้บริการ รวมถึงนโยบายคุ้มครองส่วนบุคคลนี้ให้เข้าใจอย่างครบถ้วนก่อนใช้บริการเว็บไซต์ทุกครั้ง

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัททำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาโดยตรง ดังต่อไปนี้

  • เก็บจากข้อมูลการใช้เว็บไซต์จากคุกกี้และเทคโนโลยีในการติดตามอื่นผ่านเว็บบราวเซอร์ของผู้ใช้งาน
  • การสมัครใช้บริการของบริษัทด้วยการลงทะเบียนผ่านอีเมล์หรือล็อกอินด้วยบัญชี Facebook ของผู้ใช้งาน หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่าง ๆ กับบริษัท
  • การฝากประวัติสมัครงานหรือการลงโฆษณาตำแหน่งงาน
  • ข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้ให้โดยสมัครใจ เช่น จากการทำแบบสอบถาม หรือการตอบโต้ทางอีเมล์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างบริษัทและผู้ใช้งาน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น ดังต่อไปนี้

  • บุคคลที่สามที่มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานโดยชอบด้วยกฎหมาย
  • ตัวแทนหรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทที่บริษัทมีไว้เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินการสมัครบริการและให้บริการแก่ผู้ใช้งาน
  • โดยได้รับข้อมูลผ่านทางอีเมล์ โทรศัพท์ เอกสารหรือในทำนองเดียวกันนี้ โดยผู้ที่เปิดเผยมีสิทธิให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
  • ข้อมูลสาธารณะจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามกฎหมาย หรือการเรียกร้องที่ดำเนินการเป็นคำร้องต่าง ๆ เป็นต้น

โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบโดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งดังกล่าว รวมถึงจะดำเนินการขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากผู้ใช้งาน เว้นแต่กรณีที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมหรือแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ใช้งานตามที่กฎหมายกำหนด

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บโดยอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บผ่านคุกกี้หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หน้าเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชม การค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน ข้อมูลการกรอกแบบฟอร์ม ข้อมูลที่บราวเซอร์ของท่านส่งเข้ามา เช่น หมายเลขไอพีแอดเดรส ระบบปฏิบัติการ ข้อมูลเส้นทางการคลิกในบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (log files) เป็นต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บ่งชี้ตัวตน เช่น รูปถ่าย ชื่อ นามสกุล วันเกิด เพศ สัญชาติ ส่วนสูง น้ำหนัก สถานภาพสมรส เป็นต้น

ข้อมูลบัญชี เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน อีเมล์ ประวัติการใช้งาน เป็นต้น

ข้อมูลการศึกษา เช่น ระดับการศึกษาสูงสุด ชื่อสถานศึกษา สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย ประวัติการทำงาน ความสามารถด้านภาษา เป็นต้น

ข้อมูลการสมัครงาน เช่น ตำแหน่งงานที่สนใจ ประเภทงาน รูปแบบการทำงานที่ต้องการ เงินเดือนที่คาดหวัง พื้นที่ที่ต้องการทำงาน เป็นต้น

ข้อมูลจำเพาะของผู้ประกอบการ เช่น ชื่อนามสกุล ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา ชื่อบริษัทหรือร้านค้า ที่อยู่บริษัท โลโก้บริษัท แกลอลี่ แผนที่บริษัท ข้อความเกี่ยวกับธุรกิจ เลขทะเบียนนิติบุคคล ประวัติการใช้งาน เป็นต้น

ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ที่อยู่ ไลน์ไอดี (LINE ID) รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบการที่ผู้ประกอบการระบุเอาไว้เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการเว็บไซต์ เช่น การรับการติดต่อจากผู้สมัครงาน หรือเว็บไซต์ เป็นต้น

ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลการชำระเงิน หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หลักฐานยืนยันการชำระเงินผ่านบัญชีตัวบุคคลหรือบริษัท หรือบัตรเครดิต เป็นต้น

ข้อมูลการลงโฆษณาเพื่อรับสมัครงาน เช่น ตำแหน่งงาน รายละเอียดงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ สวัสดิการ เป็นต้น

ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการของเว็บไซต์ รวมไปถึงข้อมูลบทสนทนาในรูปแบบของสื่อต่าง ๆ ได้แก่ เสียงสนทนา หรืออีเมล์ หรือการสื่อสารทางอื่น ระหว่างผู้ประกอบการกับฝ่ายบริการลูกค้า เป็นต้น

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น โดยบริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเฉพาะเมื่อได้รับความยินยอมโดยแจ้งชัดจากผู้ใช้งาน หรือตามที่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย

กรณีที่ท่านเป็นผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์หรือมีข้อจำกัดความสามารถตามกฎหมาย ท่านควรได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้มีอำนาจในการให้ความยินยอมตามกฎหมายก่อนใช้บริการเว็บไซต์ หากบริษัททราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์หรือผู้ที่มีข้อจำกัดความสามารถตามกฎหมายโดยไม่ได้รับความยินยอมดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านได้ยินยอมให้บริษัททำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือเมื่อบริษัทมีเหตุผลตามกฎหมายที่ทำให้สามารถประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ผู้ใช้งาน

วัตถุประสงค์ในการประมวลผล ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ฐานทางกฎหมาย
เพื่อการให้บริการค้นหางาน การวิเคราะห์ และการพัฒนาประสิทธิภาพในการค้นหางานของเว็บไซต์ - ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บโดยอัตโนมัติ - ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย
- ความยินยอม
เพื่อจัดทำโฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องแก่ผู้ใช้งานมากขึ้น การวิเคราะห์ และการนำเสนอโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการ

วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานทางกฎหมาย

เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการตามที่ได้นำเสนอไว้บนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับเป็นตัวกลางลงประกาศรับสมัครงาน การดำเนินการใด ๆ ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงประวัติของผู้ฝากประวัติสมัครงานและช่วยให้ผู้ฝากประวัติสมัครงานเข้าถึงตำแหน่งงานที่ลงประกาศเอาไว้ได้ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับตัวเลือกผู้สมัครงานที่เหมาะสม

- ข้อมูลการลงโฆษณาเพื่อรับสมัครงาน

- ข้อมูลจำเพาะของผู้ประกอบการ

- ข้อมูลบัญชี

- ข้อมูลการติดต่อ

- ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

- การปฏิบัติตามสัญญา

- ความยินยอม

เพื่อให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการต่าง ๆ ตามที่บริษัทจัดไว้ให้

- ข้อมูลจำเพาะของผู้ประกอบการ

 

- การปฏิบัติตามสัญญา

- ความยินยอม

เพื่อยืนยันและระบุตัวตนก่อนเข้าสู่ระบบเว็บไซต์

- ข้อมูลบัญชี

- ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อชำระค่าบริการให้แก่เว็บไซต์ และจัดทำใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน

- ข้อมูลจำเพาะของผู้ประกอบการ

- ข้อมูลทางการเงิน

- ข้อมูลการติดต่อ

- ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

- การปฏิบัติตามสัญญา

- การปฏิบัติตามกฎหมาย

เพื่อติดต่อสอบถามและเสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการเว็บไซต์หรือประชาสัมพันธ์การให้บริการของบริษัท

- ข้อมูลการติดต่อ

- ข้อมูลการลงโฆษณาเพื่อรับสมัครงาน

- ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

- การปฏิบัติตามสัญญา

- ความยินยอม

เพื่อวิเคราะห์ สำรวจ และส่งเสริมพัฒนาด้านการตลาดของบริษัท เช่น โปรโมชั่นให้แก่ผู้ประกอบการ

- ข้อมูลการลงโฆษณาเพื่อรับสมัครงาน

- ข้อมูลอื่น ๆ

- ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

- ความยินยอม

เพื่อเก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับผู้ใช้งาน สำหรับวิเคราะห์การใช้งานของเว็บไซต์ เพื่อช่วยพัฒนาการใช้งาน ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

- ข้อมูลจำเพาะของผู้ประกอบการ

- ข้อมูลการลงโฆษณาเพื่อรับสมัครงาน

- ข้อมูลอื่น ๆ

- ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

- ความยินยอม

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

ข้อมูลอื่น ๆ

- ความยินยอม

- ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

 

เพื่อส่งข่าวสารแจ้งให้ทราบถึงโปรโมชั่น การส่งเสริมการขาย ผลิตภัณฑ์ และบริการอื่น ๆ ของบริษัทหรือของบุคคลภายนอกที่นำเสนอโดยบริษัท

- ข้อมูลการติดต่อ

- ข้อมูลอื่น ๆ

- ความยินยอม

- ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

 

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าว รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาล

- ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่อาจต้องใช้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นี้

- การปฏิบัติตามกฎหมาย

ผู้ฝากประวัติสมัครงาน

วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานทางกฎหมาย

เพื่อให้บริการการค้นหางานแก่ผู้ฝากประวัติสมัครงานตามที่ได้นำเสนอไว้บนเว็บไซต์

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่บ่งชี้ตัวตน

- ข้อมูลการสมัครงาน

- ข้อมูลอื่น ๆ

- ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

 

เพื่อให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ฝากประวัติสมัครงานต่าง ๆ ตามที่บริษัทจัดไว้ให้

- ข้อมูลการสมัครงาน

- ข้อมูลอื่น ๆ

- ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

- ความยินยอม

เพื่อยืนยันและระบุตัวตนก่อนเข้าสู่ระบบเว็บไซต์

- ข้อมูลบัญชี

- ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อลงโฆษณาข้อมูลประวัติสมัครงานของผู้ฝากประวัติสมัครงานบนฐานข้อมูลของเว็บไซต์ให้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสืบค้นได้

 

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่บ่งชี้ตัวตน

- ข้อมูลการสมัครงาน

- ข้อมูลการติดต่อ

- ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ระบุในประวัติสมัครงาน

- ความยินยอม

 

เพื่อส่งประวัติสมัครงานไปยังผู้ประกอบการที่ผู้ฝากประวัติสมัครงานลงสมัครงานเอาไว้

 

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่บ่งชี้ตัวตน

- ข้อมูลการสมัครงาน

- ข้อมูลการติดต่อ

- ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ระบุในประวัติสมัครงาน

- ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

- การปฏิบัติตามสัญญา

เพื่อส่งจดหมายข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครซึ่งตรงกับคุณสมบัติหรือตำแหน่งงานที่ผู้ฝากประวัติสนใจ รวมถึงแนะนำตำแหน่งงานใหม่ที่ใกล้เคียง

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่บ่งชี้ตัวตน

- ข้อมูลการสมัครงาน

- ข้อมูลบัญชี

- ข้อมูลการติดต่อ

- ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ระบุในประวัติสมัครงาน

- ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

- การปฏิบัติตามสัญญา

เพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้บริการค้นหางานแก่ผู้ฝากประวัติสมัครงาน

- ข้อมูลบัญชี

- ข้อมูลอื่น ๆ

- ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

- ความยินยอม

เพื่อติดต่อสอบถามและเสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการเว็บไซต์หรือประชาสัมพันธ์การให้บริการของบริษัท

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่บ่งชี้ตัวตน

- ข้อมูลการสมัครงาน

- ข้อมูลการติดต่อ

- ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

- การปฏิบัติตามสัญญา

เพื่อจัดทำโฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องแก่ผู้ฝากประวัติงานมากขึ้น การวิเคราะห์ และการนำเสนอโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

- ข้อมูลการลงโฆษณาเพื่อรับสมัครงาน

- ข้อมูลอื่น ๆ

- ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

- ความยินยอม

เพื่อวิเคราะห์ สำรวจ และส่งเสริมพัฒนาด้านการตลาดของบริษัท

- ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน หรือเสนอแนะ

เพื่อเก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับผู้ใช้งาน สำหรับวิเคราะห์การใช้งานของเว็บไซต์ เพื่อช่วยพัฒนาการใช้งาน ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่บ่งชี้ตัวตน

- ข้อมูลการสมัครงาน

 

- ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

- ข้อมูลการติดต่อ

- บันทึกการสนทนา เช่น เสียงสนทนา หรืออีเมล์ หรือการสื่อสารทางอื่น ระหว่างผู้ฝากประวัติงานกับฝ่ายบริการลูกค้า

- ความยินยอม

เพื่อส่งข่าวสารแจ้งให้ทราบถึงผลิตภัณฑ์ และบริการอื่น ๆ ของบริษัทหรือของบุคคลภายนอกที่นำเสนอโดยบริษัท

- ข้อมูลการติดต่อ

- ข้อมูลอื่นๆ

- ความยินยอม

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าว รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาล

- ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่อาจต้องใช้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นี้

- การปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทอาจได้รับเงินหรือทรัพย์สินอื่นเพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับการเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นตามที่บริษัทได้แจ้งให้ท่านทราบในข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงจะแจ้งให้ท่านทราบเพิ่มเติมตามช่องทางการติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้

นอกจากนี้ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา หากท่านเลือกจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทตามที่ได้ร้องขอไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน บริษัทจะไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่าน หรือไม่สามารถปฏิบัติภาระหน้าที่ตามสัญญาได้อย่างสมบูรณ์

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคล บุคคลภายนอก องค์กร หรือ หน่วยงานของรัฐดังต่อไปนี้

การบริการจัดการภายในบริษัท

พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของบริษัท รวมถึงบุคคลอื่นที่ได้ดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการให้บริการของบริษัทเท่าที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้การให้บริการแก่ท่านเป็นไปโดยสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

พันธมิตรทางธุรกิจ

ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทในการลงประกาศสมัครงานและค้นหาผู้ประกาศสมัครงาน ซึ่งได้ดำเนินการภายใต้สัญญาระหว่างบริษัทกับผู้ประกอบการรายดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะเข้าถึงประวัติสมัครงานได้โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดเอาไว้

ผู้ให้บริการภายนอก

บุคคลภายนอกผู้ให้บริการแก่บริษัท รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผู้ให้บริการจัดทำ และตรวจสอบบัญชี ผู้ให้บริการด้านกฎหมาย ผู้ให้บริการด้านการตลาด ผู้ให้บริการด้านการจัดงานหรือกิจกรรม ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์และการจัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ ผู้ให้บริการดูแลรักษาระบบสารสนเทศ ผู้ให้บริการตรวจสอบ และผู้ให้บริการ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่บริษัทใช้ ผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประมวลผลตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้

การถ่ายโอนธุรกิจ

ผู้รับโอน หรือผู้สืบทอดในส่วนใด ๆ ของบริษัท หรือผู้ที่อาจเข้าซื้อกิจการ หรือเสนอซื้อกิจการของบริษัท รวมถึงในบริบทของการปรับโครงสร้างองค์กร

การบังคับใช้กฎหมาย

หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น ศาล สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร เป็นต้น

บุคคลภายนอก

หน่วยงานหรือองค์กรอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

บริษัทอาจจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ โดยบริษัทจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศปลายทางดังกล่าวมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอหรือต่ำกว่าประเทศไทย บริษัทจะดำเนินการตามที่เห็นว่าจำเป็นอย่างน้อยตามมาตรฐานการรักษาความลับที่กฎหมายของประเทศนั้น ๆ กำหนดไว้

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัททำการจัดเก็บรักษาข้อมูลของท่านในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามมาตรฐานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคที่เหมาะสมสูงสุด โดยจัดเก็บข้อมูลไว้ที่เซิฟเวอร์ของบริษัทภายในประเทศไทย และ/หรือผู้ให้บริการภายนอกที่อยู่ในต่างประเทศ

ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านยังคงใช้บริการเว็บไซต์ หรือตลอดระยะเวลาที่ท่านมีความสัมพันธ์อยู่กับบริษัทหรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งบริษัทอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดไว้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะทำการลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้

ในกรณีที่ท่านทำการขอลบบัญชีออกจากระบบ หรือท่านจะยุติการใช้บริการบนเว็บไซต์แล้ว บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลของท่านบางประการตราบเท่าที่ข้อมูลนั้นยังจำเป็นตามกฎหมาย ตามมาตรฐานธุรกิจที่เหมาะสม หรือเพื่อการตรวจสอบและป้องกันการใช้งานที่ไม่เหมาะสม เป็นระยะเวลา 10 (สิบ) ปี หลังจากวันที่บริษัทลบบัญชีผู้ใช้งานหรือข้อมูลของท่านออกจากระบบ

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

สิทธิขอถอนความยินยอม (withdrawal of consent) หากท่านได้ให้ความยินยอมไว้ บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา


สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยว่าได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร


สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability) ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่บริษัทได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึง มีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติและมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่บริษัทไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค


สิทธิขอคัดค้าน (right to object) ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์


สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (right to erasure/destruction) ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวคุณได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเห็นว่าบริษัทหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว


สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing) ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้ชั่วคราวในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของบริษัท หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่านขอให้บริษัทระงับการใช้ไว้แทน


สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification) ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ ท่านสามารถแก้ไขประวัติสมัครงาน โฆษณาตำแหน่งงาน หรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา


สิทธิร้องเรียน (right to lodge a complaint) ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทตามช่องทางติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดท้ายนโยบายฉบับนี้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งทางบริษัทจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องขอดังกล่าว ทั้งนี้ หากบริษัทปฏิเสธคำร้องขอ บริษัทจะแจ้งเหตุผลการปฏิเสธให้ท่านทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ข้อความ (SMS) อีเมล หรือ โทรศัพท์ เป็นต้น

กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

ในระหว่างการใช้บริการ บริษัทอาจส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การให้บริการของบริษัทที่บริษัทคิดว่าท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านได้ตกลงที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากบริษัทแล้ว ท่านมีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสาร โดยการกดปุ่มยกเลิกที่ปรากฏในจดหมายข่าวแต่ละฉบับได้

การใช้งานคุกกี้ (Cookies)

บริษัทใช้คุกกี้หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ในติดตามกิจกรรมการบริการของบริษัท และบริษัทเก็บข้อมูลนั้นไว้

คุกกี้ เป็นชิ้นส่วนข้อมูลเล็ก ๆ ซึ่งอาจครอบคลุมตัวระบุตัวตนที่ไม่ระบุชื่อ โดยที่คุกกี้จะถูกส่งไปยังบราวเซอร์ของท่านจากเว็บไซต์หนึ่งและถูกจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของท่าน ทั้งนี้มีการใช้เทคโนโลยีติดตามอื่นๆ เช่น บีคอนส์ แท็กส์ สคริปต์ เพื่อรวมรวม ติดตามข้อมูล เพื่อปรับปรุง และวิเคราะห์บริการเว็บไซต์ของบริษัท

ท่านสามารถตั้งค่าบราวเซอร์ของคุณเพื่อปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือให้ระบุเมื่อมีการส่งคุกกี้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ท่านไม่ยอมรับคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของบริษัทได้

ตัวอย่างของคุกกี้ที่บริษัทใช้ เช่น

Session Cookies บริษัทใช้เซสชั่นคุกกี้เพื่อดำเนินการบริการของบริษัท

Preference Cookies บริษัทใช้การตั้งค่าคุกกี้เพื่อให้จดจำการตั้งค่าและการตั้งค่าต่าง ๆของท่าน

Security Cookies บริษัทใช้คุกกี้เพื่อความปลอดภัยสำหรับวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย

นอกจากนี้ยังมีคุกกี้ของบุคคลที่สามอื่น เช่น คุกกี้ของ Google Ads เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์แล้วนำไปประมวลผลเพื่อแสดงโฆษณาที่เหมาะสมกับท่าน เป็นต้น

การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้ บริษัทจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control) ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ผู้ฝากประวัติสมัครงาน สามารถเลือกระดับการเปิดเผยข้อมูลประวัติสมัครงานบนเว็บไซต์ได้จากหน้าแก้ไขประวัติ ในส่วนของหัวข้อ “ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว” โดยเลือกเปิดเผยได้ 2 ระดับ ได้แก่

  • “เปิดเผยข้อมูลประวัติ” เป็นตัวเลือกในการเปิดเผยข้อมูลประวัติของท่านให้สามารถถูกสืบค้นจากผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ที่กำลังต้องการหาพนักงานได้
  • “ไม่เปิดเผยข้อมูลประวัติ (ใช้ในการส่งใบสมัครอย่างเดียว)” เป็นตัวเลือกในการไม่เปิดเผยประวัติสมัครงานในระบบสืบค้นของเว็บไซต์ โดยข้อมูลประวัติของท่านจะไม่สามารถถูกค้นหาจากผู้ประกอบการใด ๆ ได้ การฝากประวัติของท่านจะใช้เพื่อการส่งใบสมัครให้ผู้ประกอบการเพียงอย่างเดียว ดังนั้น เฉพาะผู้ประกอบการที่ท่านส่งใบสมัครงานเท่านั้นที่จะสามารถเห็นข้อมูลประวัติของท่านได้

การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกิดขึ้น บริษัทจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของท่าน บริษัทจะแจ้งการละเมิดให้ท่านทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ หรือ จดหมาย เป็นต้น

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

นโยบายฉบับนี้บังคับใช้เฉพาะการให้บริการของบริษัท และเว็บไซต์ของบริษัทเท่านั้น หากท่านได้เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น แม้ว่าจะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัทก็ตาม ท่านควรศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองส่วนบุคคลที่ปรากฏในเว็บไซต์ เนื่องจากการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ซึ่งบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

ช่องทางติดต่อ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ที่

บริษัท เน็ตซิตี้ จำกัด เลขที่ 3/29 ซอยลาดพร้าว 31 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หมายเลขโทรศัพท์ 02-026-3104, 097-234-0111

อีเมล์ contact@thaijob.com

Top