นักวิชาการพัสดุ

ประกาศงานเลขที่ : TJ18060061-0008

รายละเอียดงาน :

30/11/2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุทั่วไปของส่วนราชการ ร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง การศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่างๆของวัสดุและครุภัณฑ์ เพื่อกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ ศึกษาวิเคราะห์และเสนอความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

ต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีทางด้านบัญชี พาณิชยศาสตร์
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหกรรม
หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

สมัครงานติดต่อ

  • ฉัตรชัย พ่วงพลับ
  • Tel : 029428777
  • Fax : 029428778
  • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

Top