ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ประกาศงานเลขที่ : TJ18060069-0009

ด่วนมาก!!! บริษัทของเราให้บริการด้าน IT Solution ลักษณะงานบริการเป็นที่ปรึกษา วิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบเพื่อบริหารต้นทุน
โดยการนำเสนอ ฮาร์ดแวร์และโปรแกรมเฉพาะซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่ม Commercial สำหรับลูกค้าในกลุ่ม Enterprise เฉพาะโรงพยาบาล
มีนโยบายสำคัญคือ จริงใจและเข้าใจลูกค้า เข้าใจปัญหาของลูกค้าดั่งปัญหาของเราเอง เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

(สำนักงานตึกใหม่ 4 ชั้น อยู่ถนนพระองค์เจ้าสายคลอง 4 ซอย 13 ปากซอยร้านแกงไทยแกงใต้ กำหนดแล้วเสร็จ ธ.ค 2563)
บริษัทกำลังเติบโตสวนทางกับภาวะเศษฐกิจปัจจุบัน จึงต้องการรับสมัคร คนดี มีความรู้ ความสามารถ ขยันอดทน เข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ทำงานจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลาทำงาน 8.30 – 18.30 น.
*เดิมทำงาน จันทร์ - เสาร์ แต่เปลี่ยนเป็นหยุดวันเสาร์แล้วมาเพิ่มเวลาทำงานแทนโดยพนักงานร้องขอมา

*ใน 1 เดือนจะมี 1 วันเสาร์ทำงานหรือประชุมทีมวันนี้สำคัญมาก ห้ามลาโดยไม่มีเหตุจำเป็น*

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : บัญชี การเงิน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี , ลำลูกกา
 • เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
 • ประสบการณ์ : 5

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลรายรับ รายจ่าย
2. ตรวจสอบใบสำคัญรับและใบสำคัญจ่าย
3. ทำการเบิกจ่าย เงินค่าใช้จ่าย แก่แผนกต่างๆ และเป็นผู้ถือ เงินสดย่อย
4. ตรวจสอบใบกำกับภาษี รายงานภาษีสรรพากร
5. รับผิดชอบและดูแลด้านปิดบัญชีและด้านการเงินให้กับบริษัท
6. รับผิดชอบและดูแลจัดทำ รายงานทางภาษีอากร ยื่นกรมสรรพากร
7. ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ทางบัญชี เช่น กรมสรรพากร
8. ควบคุมดูแลระบบงานบัญชีให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
9. จัดทำรายงานและวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบบัญชีและนำเสนอผู้บริหาร
10. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชี
11. ควบคุมตรวจสอบการจัดทำรายงานภาษีอากรเพื่อนำส่งหน่วยงานราชการที่ถูกต้อง
12. จัดทำ งบการเงิน และรายงานทางบัญชีต่างๆ
13. จัดทำ ประมาณการกระแสเงินสด (Cash Flow) ประจำเดือน
14. ควบคุมและตรวจสอบ การวางบิลและรับเช็ค ของพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบ ที่วางไว้
15. บริหารการปิดบัญชีและวิเคราะห์งบ ฯ
16. งานบัญชีและการเงินอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
17. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

1. เพศ ชาย/หญิง
2. อายุ 32 - 42 ปี
3. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาบัญชี
4. มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชี ไม่น้อยกว่า 5 ปี ขึ้นไป
5. "สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint และ Internet
และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง"
6. เป็นผู้ทำบัญชี CPD หรือ CPA รับอนุญาต
7. ขึ้นทะเบียน เป็น “ผู้ทำบัญชี” ตาม พรบ. การบัญชี
8.สามารถ ประสานงาน ตอบคำถาม กับสรรพากร ได้
9. มีประสบการณ์และสามารถ ปิดงบการเงินบริษัท ได้
10. มีภาวะผู้นำ , มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดัน ได้
11. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงาน กับหน่วยงานทั้งภายใน และ ภายนอก บริษัท ได้

สวัสดิการ :

1. ลาพักร้อน ลากิจ ลาป่วย
2. ค่าเบี้ยขยัน
3. เสื้อยูนิฟอร์ม
4. ประกันชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุ
5. กองทุนประกันสังคม
6. เงินช่วยเหลือพิเศษ (เช่น แต่งงาน บวช ฯลฯ)
7. สัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
8. โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
9. พนักงานที่มีอายุงานเกิน 1 ปี ได้รับพิจารณาปรับตำแหน่ง และเงินเดือนประจำปี

สมัครงานติดต่อ

 • ่ฝ่ายบุคคล
 • Tel : 0945152493
 • Fax : 025999729
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม
 • Line ID: hrtopprovider

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top