เจ้าหน้าที่เลขานุการนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

ประกาศงานเลขที่ : TJ18070050-0002

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ อื่นๆ

เป็นองค์กรของคนตาบอดที่ไม่แสวงหากำไร
ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนตาบอด
โดยการจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านอาชีพ เช่น อาชีพนวดแผนไทย อาชีพนักร้องนักดนตรี อาชีพเกษตรกรรมในครัวเรือน เป็นต้น

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่เลขานุการนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : เลขานุการ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตพญาไท
 • เงินเดือน(บาท) : 15,000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทำเอกสาร เช่น รายงานการประชุม หนังสือเข้า หนังสือออก รายงานการเงิน คำสั่ง ประกาศ และเอกสารอื่นๆ ของสมาคมฯ
2. ประสานงานกับสมาชิก หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อจัดทำตารางนัดหมาย เตรียมเอกสาร เข้าร่วมประชุม และดำเนินกิจกรรมหรือภาระงานต่างๆ ขององค์กรฯ
3. ประชาสัมพันธ์งานของสมาคมฯ
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสมาคมฯ

วันเวลาทำงาน
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.
หมายเหตุ: อาจมีการทำงานในวันเสาร์ / อาทิตย์ และทำงานล่วงเวลาในช่วงที่มีกิจกรรม / โครงการ
สถานที่ทำงาน
สำนักงานสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
เลขที่ 85/1-3 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

คุณสมบัติ :

คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 40 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงานได้ เช่น ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ และอินเตอร์เน็ต
4. มีทักษะในการประสานงานกับบุคคลทั่วไปและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีใจรักในการให้บริการ
6. มีทักษะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ อาทิ เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม
ทวิตเตอร์
การรับสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยแนบหลักฐานและประวัติส่วนตัว มาถึง คุณปราณี แซ่ลิ้ม
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เลขที่ 85/1-3 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
3. หรือทางอีเมล์ได้ที่ tab1.secretary@gmail.com
หมายเหต: เปิดรับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่ได้มีการนัดหมาย
หลักฐานการสมัครงาน
1. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับสูงสุด จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาเปลี่ยน ชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)
หมายเหตุ: เอกสารสำเนาต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

สวัสดิการ :

สิทธิประกันสังคม และสิทธิการลาตามกฏหมาย

สมัครงานติดต่อ

 • น.ส. ปราณี แซ่ลิ้ม
 • ธุรการ
 • Tel : (084) 847-1992 ,02-2463835 ต่อ 304
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top