ผู้ประสานงานโครงการ

ประกาศงานเลขที่ : TJ18070050-0003

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ อื่นๆ

เป็นองค์กรของคนตาบอดที่ไม่แสวงหากำไร
ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนตาบอด
โดยการจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านอาชีพ เช่น อาชีพนวดแผนไทย อาชีพนักร้องนักดนตรี อาชีพเกษตรกรรมในครัวเรือน เป็นต้น

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : ผู้ประสานงานโครงการ
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : อื่นๆ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตพญาไท
 • เงินเดือน(บาท) : 15,000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทำงานเอกสาร เช่น รายงานการประชุม หนังสือเข้า หนังสือออก รายงานการเงิน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ
2. ประสานงานกับสมาชิก หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อจัดทำ ดำเนินงาน และสรุปโครงการ
3. ประชาสัมพันธ์งานของสมาคมฯ
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการสมาคมฯ
วันเวลาทำงาน
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.
หมายเหตุ: อาจมีการทำงานในวันเสาร์ / อาทิตย์ และทำงานล่วงเวลาในช่วงที่มีกิจกรรม / โครงการ
สถานที่ทำงาน
สำนักงานสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
เลขที่ 85/1-3 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

คุณสมบัติ :

คุณสมบัติ
1. เพศ.ชาย/หญิง อายุ 23 - 40 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงานได้ โปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ และอินเตอร์เน็ต
4. มีทักษะในการประสานงานกับบุคคลทั่วไปและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีใจรักในการให้บริการ
6. มีทักษะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ อาทิ เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม
ทวิตเตอร์
การรับสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยแนบหลักฐานและประวัติส่วนตัว มาถึง คุณปราณี แซ่ลิ้ม
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เลขที่ 85/1-3 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
3. หรือทางอีเมล์ได้ที่ tab1.secretary@gmail.com
หมายเหต: เปิดรับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่ได้มีการนัดหมาย
หลักฐานการสมัครงาน
1. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับสูงสุด จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาเปลี่ยน ชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)
หมายเหตุ: เอกสารสำเนาต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
น.ส. ปราณี แซ่ลิ้ม โทรศัพท์ 0-2246-3835 ต่อ 304 หรือ (084) 847-1992

สวัสดิการ :

สิทธิประกันสังคม และสิทธิการลาตามกฏหมาย

สมัครงานติดต่อ

 • น.ส. ปราณี แซ่ลิ้ม
 • Tel : 0-2246-3835 ต่อ 304 หรือ (084) 847-1992
 • Fax : 022459846
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top