พนักงานบัญชี

ประกาศงานเลขที่ : TJ20120019-0003

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจ อื่นๆ

บริษัท ฟูเออร์สตาห์ล จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้า และจำหน่ายสินค้าเพื่อใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน และปิโตรเคมี อาทิเช่น ท่อสแตนเลส ท่อเหล็ก เหล็กแผ่น เหล็กเส้น หน้าแปลน วาว์ล สายคอมโพสิท สำหรับดูดส่งน้ำมัน และชิ้นส่วนประกอบต่างๆ

รายละเอียดงาน :

 • ตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชี
 • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
 • รูปแบบงาน : พนักงานประจำ
 • ประเภทงาน : บัญชี การเงิน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตประเวศ
 • เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
 • ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- จัดทำเอกสารและบันทึกเอกสารต่างๆ ของบริษัท
- จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นภาษีของทางบริษัท
- ดูแลบัญชี ซื้อ-ขาย จ่าย-รับ ลูกหนี้-เจ้าหนี้ คีย์ข้อมูลต่างๆ ของงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- จัดทำรายงานทางภาษีอื่นๆ
- จัดทำรายงานทางการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน
- จัดทำรายงาน ภพ.30 ภงด.53 ภงด.3 ทุกเดือน
- จัดทำรายงานข้อมูลสินค้าคงเหลือ
- คำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลิตภัณฑ์/ปรับปรุงระบบบัญชีให้ถูกต้อง
- จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
- จัดส่งใบสำคัญซื้อที่มีการลงนามอนุมัติโดยผู้บังคับบัญชาพร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ฝ่ายการเงินเพื่อทำเช็คจ่ายหรือโอนเงินชำระหนี้ให้กับผู้ขาย
- จัดทำรายงานภาษีซื้อและตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
- จัดทำและตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของเอกสารต้นฉบับ ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา ใบวางบิลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าหรือบริการ พร้อมทั้งภาษีที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เบิกว่าถูกต้องตามระเบียบหรือนโยบายที่กำหนดไว้พร้อมตรวจสอบลายมือชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายพัสดุและคลังสินค้า ผู้ขาย กรมสรรพากร เป็นต้น
- บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ภาษีซื้อ และบัญชีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดพิมพ์ใบคำสั่งซื้อ ลงลายมือชื่อผู้จัดทำและเสนอผู้บังคับบัญชาสอบทานและอนุมัติ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- รวบรวมและติดตามเอกสารการเบิกจ่ายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบันทึกบัญชีถูกต้องตามรอบของการปิดงบการเงิน

คุณสมบัติ :

- เพศ หญิง
- อายุ 22 - 35 ปี
- ระดับกรศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป
- สามารถเรียนรู้ และศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS OFFICE
- มีความซื่อสัตย์ กระตือรือร้น และรับผิดชอบการทำงานสูง
- มีทักษะในการสื่อการและการนำเสนอข้อมูลที่ดี และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- มีไหวพริบ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และทักษะในการแก้ปัญหาเป็นอย่างดี

สวัสดิการ :

- ประกันสังคม
- วันหยุด-วันลา ตามกฏหมาย
- โบนัสประจำปี

สมัครงานติดต่อ

 • ผกานันท์ วงศ์สุรกิจ
 • Tel : 0851351920
 • Fax : 023210256
 • Email : เลื่อนเพื่อดูอีเมลเพิ่มเติม

หรือ สมัคร Online ผ่าน ThaiJob.com

 • Share :
Top