บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์ อีสท์) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070385

บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2541 ซึ่งทางบริษัทฯ เป็นที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในการประเมินมูลค่า โดยเฉพาะ อสังหาริมทรัพย์ เครื่องจักร อุปกรณ์ ประเมินมูลค่าธุรกิจ (Business Valuation) และบริการด้านการติดต่อ ซื้อ-ขาย หรือ เช่าทรัพย์สิน วิเคราะห์ตลาด และเป็นที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ปัจจุบัน บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด ได้รับความเห็นชอบจาก สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่ง ประเทศไทย (The Valuers Association of Thailand) รวมทั้งสมาชิกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (Thai Valuer Association) ในการเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ในการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รวมทั้งผู้บริหาร และผู้ประเมินหลัก เป็นสมาชิกของ Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพทางด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่เป็นองค์กรชั้นนำ และเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์ อีสท์) จำกัด
  • 177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้น 11 ยูนิต 2 ถนนสุรวงศ์
    แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
    เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  • Tel : 026348500-4
  • Fax : 026348511
Top