บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรสจำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15120041

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด ได้เริ่มก่อตั้ง ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2537 ปัจจุบันมี ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท (ชำระเต็ม) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 40/5 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ จากประสบการณ์มากว่า 19 ปี ใน การดำเนินธุรกิจบริการด้านการจัดการทรัพยากร (Outsourcing) และการขนส่ง (Logistic) บริษัท ได้จัดส่งพนักงานที่มีทักษะ ความสามารถ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งใน ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคล และการ ลดต้นทุนในการดำเนินกิจการ ซึ่งจะสามารถเอื้อประโยชน์ในกับลูกค้าคือ
- ประหยัดเวลาจากกระบวนการสรรหาบุคลากรเข้าทำงาน
- ควบคุมงบประมาณในการลงทุนสำหรับกระบวนการสรรหาบุคลากรได้
- ให้ความดูแลสวัสดิการแก่พนักงานอย่างทั่วถึง
- มีการบริหารจัดการองค์กร ในด้านทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ยังทำให้ลูกค้า สามารถดำเนินการในธุรกิจหลัก (Core Business) ของลูกค้าได้อย่างต่อ เนื่อง สามารถทุ่มเทเวลา ในการบริหารธุรกิจหลักได้อย่างเต็มที่

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรสจำกัด
  • เลขที่ 40/5 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน
    เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 02-616-8943-4 หรือ 02-279-4702
  • Fax : 02-616-6711
  • Website : http://www.speedy-pe.com/
Top