บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน)

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020169

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2517 ภายใต้ชื่อ บริษัทเอเซียค้าหุ้น จำกัด โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2518 ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 4 ประเภท ได้แก่ กิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ กิจการค้าหลักทรัพย์ กิจการที่ปรึกษาการลงทุน และกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และได้เข้าเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 8 ในปี 2530

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์ได้อย่างครบวงจร ในปี 2547 บริษัทจึงได้เข้ารวมกิจการกับ บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัดซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำทางด้านธุรกิจวาณิชธนกิจ รวมทั้งได้เข้าลงทุนถือหุ้น 99.99% ในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจที่สามารถสนับสนุนธุรกิจหลักที่มีอยู่ของบริษัท และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มในการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจรมากขึ้น จากนั้น ในปี 2551 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยคือ บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด ขึ้นอีกหนึ่งบริษัท เพื่อรองรับงานด้านที่ปรึกษาการลงทุนที่จะขยายตัวมากขึ้นในอนาคต


บริการด้านธุรกิจการเงินของเรา ได้แก่
• ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
• ธุรกิจการลงทุนต่างประเทศ
• ธุรกิจตราสารอนุพันธ์
• ธุรกิจการบริหารสินทรัพย์และการเป็นที่ปรึกษาทางการลงทุน โดย ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ เวลธ์พลัส
และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
• ธุรกิจด้านวาณิชธนกิจ ดำเนินการโดย บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
• ธุรกิจกิจการร่วมลงทุนบริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการพัฒนาด้านบุคลากร และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนและสามารถก้าวขึ้นเป็นหนึ่งใน บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศที่มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ในระดับต้น ๆ ปัจจุบัน บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีสำนักงานสาขาทั้งหมด 17 สาขา แยกเป็นสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร 5 สาขา และในเขตภูมิภาค 12 สาขา โดยมี สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 175 ชั้น 3/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120.

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน)
  • 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น3 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
    เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  • Tel : 026801047
  • Fax : 026801779
  • Website : http://www.asiaplus.co.th
Top