บริษัท ฮิโรยูกิ (ประเทศไทย) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16050095

บริษัท ฮิโรยูกิ (ประเทศไทย) จำกัด ขยายฐานธุรกิจ จากบริษัท ฮิโรยูกิ อินดัสตรี้ จำกัด ซึ่ง ก่อตั้งเมื่อปี 2001 ที่รัฐ Jahor Bahru ประเทศ มำเลเซีย ประกอบกำรผลิตสำยรัด Polypropylene (PP) และ Polyester (PET) , Cast stretch film และ PE Tying Twins โดยมีกำลังผลิต 25,000 ตัน ต่อปี โดยจัดจำหน่ำยให้กับลูกค้ำในกลุ่ม ประเทศอำเซี่ยน , ยุโรป ตะวันออกกลำง และประเทศในทวีปอเมริกำ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับใบรับรองคุณภำพ ISO14001 และ ISO 9001

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ฮิโรยูกิ (ประเทศไทย) จำกัด
  • 319/23 ถ.แสมดำ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
    เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
  • Tel : 024163215
  • Fax : 024163217
  • Website : http://www.hiroyuki.co.th
Top