บริษัท พี.เอ็ม.การบัญชี และที่ปรึกษาจำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17110038

P.M.ACCGROUP เป็นบริษัทฯ เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2525 เราให้บริการดูแลงานทางด้านบัญชี ภาษีอากร งานตรวจสอบบัญชี งานจดทะเบียนทางธุรกิจทุกประเภท และงานด้านที่ปรึกษาทางการเงินต่างๆ แบบครบวงจร ได้แก่

- บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
- จัดทำบัญชี ตาม พ.ร.บ.การบัญชี
- จัดทำงบกระแสเงินสด และวิเคราะห์งบการเงิน
- วางระบบบัญชีและควบคุมภายใน
- จัดทำและยื่นแบบภาษีอากรทุกประเภท
- ตัวแทนติดต่อกรมสรรพากร
- บริการด้านจดทะเบียนและขอใบอนุญาติ
- จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เลิกและชำระบัญชี
- จดทะเบียนลิขสิทธิ,สิทธิบัตร,และเครื่องหมายการค้า

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท พี.เอ็ม.การบัญชี และที่ปรึกษาจำกัด
  • 23 อาคาร พี.เอ็ม. บิลดิ้ง กรุ๊ป ชั้นที่ 1-4 ถนนร่วมจิตต์
    แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
    เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  • Tel : 02-636-9888
  • Fax : 02-636-9990
  • Website : http://www.pmaccgroup.com
Top