Regional Container Lines

รหัสผู้ประกอบการ : EM18100034

กลุ่มอาร์ ซี แอล (“กลุ่มฯ”) มุ่งมั่นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นผู้ให้บริการขนส่งชั้นนำของภูมิภาคที่มีฐานสินทรัพย์ประกอบการที่มั่นคง โดยจะเน้นการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการดำเนินงานที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของผู้ถือหุ้น ด้วยความอุตสาหะทั้งของฝ่ายบริหารและพนักงาน นอกจากการพัฒนาสมรรถนะองค์กรด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และการลงทุนในทรัพยากรแล้วกลุ่มฯ ได้กำหนดคุณค่าองค์กร 5 ข้อ อันได้แก่ (1) ความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม (2) มุ่งผลลัพธ์ (3) ใส่ใจลูกค้า (4) ทำงานเป็นทีม และ (5) รับผิดชอบในงาน เพื่อให้ขับเคลื่อนการทำงานให้บรรลุพันธกิจที่ตั้งไว้

กลุ่มฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะวิวัฒน์องค์กรให้เป็น “ผู้ให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์และ บริการโลจิสติคส์ชั้นนำในภูมิภาคเอเซียที่ได้รับความเชื่อถือในด้านประสิทธิภาพของการดำเนินงานและคุณภาพของการให้บริการ อันเป็นผลมาจากพนักงานที่มุ่งมั่นทำงานด้วยใจและความคิดสร้างสรรค์”

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • Regional Container Lines
  • ชั้น 30 อาคาร ปัญจธานีทาวเวอร์
    เลขที่ 127/36 ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี
    เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
  • Tel : 022961068
  • Fax : 022961098
  • Website : http://www.rclgroup.com
Top