บริษัท โกศล อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19060051

การให้บริการ

ที่ปรึกษากฎหมาย - รับว่าความทั่วราชอาณาจักร - เร่งรัดหนี้สิน - ประนอมหนี้
ปรับโครงสร้างหนี้ - ฟื้นฟูกิจการ - ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
สืบทรัพย์ - บังคับคดี - สืบจับบุคคลตามหมาย
สืบหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
Translation, proofreading and certification of legal documents

บริษัท โกศล อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ จำกัด
เป็นบริษัทที่เชื่อถือได้ ให้บริการเป็น ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร เร่งรัดหนี้สิน
ประนอมหนี้
ปรับโครงสร้างหนี้
ฟื้นฟูกิจการ
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
สืบทรัพย์
บังคับคดี
สืบหาข้อมูลเพื่อประ กอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ให้คำแนะนำติดตามทวงถามหนี้ที่ค้างชำระสืบหาลูกหนี้ และทรัพย์ของลูกหนี้
ยึดทรัพย์บังคับคดี
ตรวจสอบประวัติสถานะทางธุรกิจของลูกหนี้-สืบหาข้อมูลการยัก ย้ายถ่ายเททรัพย์สินของลูกหนี้และเป็นข้อมูล ในการเพิกถอน การฉ้อฉล ในชั้นศาลหรือ ประกอบการดำเนินคดี อาญาในความผิด ฐานโกงหนี้สืบสวนการทุจริต ภายในองค์การสืบสวนหาแหล่งปลอมแปลงสินค้า หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา-สืบสวนหาพยานหลักฐาน เพื่อประกอบการดำเนินคดีทาง กฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา รวมทั้งคดีชู้สาว
ขอบข่ายการให้บริการแบบครบวงจร

งานด้านกฎหมายและ

เปิดรับ 2 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

Top