EARTHS ZONE จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061398

EARTHs "The Treasure of Beauty"
ขุมทรัพย์แห่งความงาม
โลก... แหล่งกำเนิดของทุกสรรพสิ่ง ความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติก่อให้เกิดความงามอันทรงคุณค่าแห่งการดูแลและการดำรงชีพของมวลมนุษยชาติ ที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่น... สู่รุ่น จนกลายเป็นอารยธรรมแห่งความงาม... ให้ค้นพบ... อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

เอิร์ธสกำเนิดเกิดมาในปลายปี ค.ส. 2010 หรืออยู่ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคที่ทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย อาทิเช่น ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพสังคม และสภาวะแวดล้อมต่างๆ รวมทั้งภัยธรรมชาติที่เกิดมากขึ้นในแต่ละมุมโลก... มนุษย์เราเพิ่มมากขึ้นทุกปี สังคมในแต่ละมุมโลกเปลี่ยนแปลงไปให้เห้นอย่างรวดเร็ว... และสิ่งหนึ่งที่เอิร์ธสปลูกจิตสำนึกและให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ คือการดำรงชีวิตอยู่โดยการเป็นส่วนร่วมที่ช่วยสร้างโลกของเราให้สวยงาม และทำอย่างไรให้โลกคงอยู่กับมนุษย์เราไปได้นานๆ... ปัจจัยส่วนหนึ่งคือเราต้องช่วยกันรักษาโลก ช่วยกันดูแลและรับผิชอบซึ่งกันและกัน

เอิร์ธสมุ่งหวังและปรารถนาที่จะเป็นส่วนเล้กๆ ส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจแด่มวลมนุษย์ด้วยกันเอง เพื่อปลูกฝังและเป็นแรงกระตุ้นให้ช่วยกันดูแลและรักษาโลกใบนี้ให้คงอยู่กับเราอย่างสวยงามและสงบสุขตลอดไปตราบนาน... เท่านาน พร้อมกันนั้นสิ่งที่เป็นหัวใจหลักของเอิร์ธสซึ่งกำเนิดเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ คือ เพื่อมอบความงามและให้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับมวลมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ ซึ่งรวมกันในโลกใบนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

นี้คือเรา เอิร์ธส ขุมทรัพย์แห่งความงาม จากทั่วทุกมุมโลก

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • EARTHS ZONE จำกัด
  • EARTHs Zone Co.,Ltd., 226/31 Riviera Building, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120, Thailand
    อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • Tel : 0917705640
  • Website : http://www.earths.co.th
Top