มูลนิธิมั่นพัฒนา

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020016

มูลนิธิมั่นพัฒนาจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษา รวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy) มาประยุกต์ใช้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ โดยมี “สถาบันมั่นพัฒนา” เป็นกลไกขับเคลื่อนงานของมูลนิธิให้บรรลุผล

www.tsdf.or.th
www.facebook.com/tsdf.thailand

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • มูลนิธิมั่นพัฒนา
  • 173 ถนนนครราชสีมา
    เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  • Tel : 027877951
  • Fax : 027877958
  • Website : http://www.tsdf.or.th
Top