บริษัท อีเอ็มอาร์ ซอฟท์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16070062

บริษัท อีเอ็มอาร์ ซอฟท์ จำกัด พัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ โรงพยาบาล (HIS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงพยาบาล การบริการผู้ป่วยของเจ้าหน้าที่ ลดปัญหาความซ้ำซ้อนในการเก็บข้อมูลประวัติผู้ป่วย ลดการใช้กระดาษในองค์กร เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการตรวจสอบ Stock ยาและพัสดุ ลดระยะเวลาในการสรุปรายงาน ทั้งในรูปแบบ Text หรือ Graph เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงาน ของบุคลากร และผู้บริหาร

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท อีเอ็มอาร์ ซอฟท์ จำกัด
  • 112/138 หมู่ที่ 4 ซอยเรวดี 5
    ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
    อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
  • Tel : 096-727-0522/02-951-5439
  • Fax : 02-951-5439
  • Website : http://www.emrsoft.co.th/index.html
Top