สาาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รหัสผู้ประกอบการ : EM17100008

งานวิจัย เก็บข้อมูลผู้ป่วย ลงข้อมูล

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • สาาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • 270 สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
    เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 022021387
  • Fax : 022011304
Top