บริษัท ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18110034

บริษัท ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2557 ด้วยทุนจดทะเบียนห้ำล้ำนบำท และด้วยควำมร่วมมือของทีมงำนที่มีประสบกำรณ์ด้ำนบริหำรจัดกำรอำคำรชุด, หมู่บ้ำนจัดสรร และอำคำรสำนักงำน ภำยใต้สโลแกน Prime Moving Forward Through Consumer ซึ่งหมำยถึงเรำพร้อมและมุ่งมั่นที่จะจัดกำรแก้ปัญหำให้กับลูกค้ำอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ตลอดจนช่วยรักษำผลประโยชน์ ลดค่ำใช้จ่ำย โดยคำนึงถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็นสำคัญ เรำมีทีมงำนที่ได้รับกำรฝึกอบรมจำกบริษัทพร้อมจะปฏิบัติหน้ำที่ในกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ โดยได้นำระบบขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีมำตรฐำน และกำรเข้ำตรวจสอบภำยใน ตำมระบบ ISO 9001 : 2008
บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นในกำรให้บริกำรที่ก่อให้เกิดควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้พักอำศัยทุกท่ำน เพื่อประโยชน์สุขของกำรอำศัยร่วมกัน โดยกำรจัดทำกล่องรับคำเสนอแนะ และแบบแสดงควำมคิดเห็นเพื่อให้สำมำรถรับทรำบได้ถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำ และรีบแก้ไขปัญหำได้อย่ำงรวดเร็ว
บริษัท ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด ขอขอบพระคุณท่ำนที่ให้เกียรติและมอบควำมไว้วำงใจ เปิดโอกำสให้ บริษัทฯ ได้นำเสนอเอกสำรแนะนำบริษัทฯ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะได้รับโอกำสเข้ำบริหำรจัดกำรภำยในอำคำรชุด/หมู่บ้

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด
  • เลขที่ 455/68 โครงการ บิซ พัฒนาการ - อ่อนนุช ถ.พัฒนาการ เขตประเวศ แขวงประเวศ กทม. 10250
    เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
  • Tel : 0877447733
  • Website : http://www.primepropertygroup.co.th
  • Facebook Fanpage : HR Prime Property
  • Line ID : hrprime
Top