https://www.thaijob.com/decc

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061002

เดิมเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งโดยคณะทำงานกลุ่มไฟไนต์เอลิเมนต์ของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544 ซึ่งเน้นการบริการให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในด้านการออกแบบและการผลิต โดยอาศัยเทคโนโลยีและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมขั้นสูง มีศักยภาพในการประยุกต์เทคโนโลยีด้านการคำนวณเข้ามาช่วยในด้านการออกแบบให้กับภาคอุตสาหกรรม ต่อมามีแนวโน้มว่า บริษัทขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรของตน โดยการส่งพนักงานเข้ามารับการฝึกอบรมความรู้ในเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบงานทางวิศวกรรมมากขึ้นทำให้หน่วยงานได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย ทาง สวทช. จึงมีมติเห็นว่า เพื่อทำให้กิจกรรมดังกล่าวเกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้นและเตรียมความพร้อมในการแปรสภาพเป็นบริษัทร่วมทุนในอนาคต จึงเสนอให้จัดตั้งศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (Design Engineering Consulting Service Center) เป็นโครงการพิเศษที่ใช้ทุนประเดิม ภายใต้สังกัด สวทช. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน

ศูนย์ฯ จะมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาความสามารถในการประยุกต์ใช้และสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสำหรับงานวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ที่เหมาะสมกับงานในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

 • ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  131 อาคารนวัตกรรม 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
  ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 • Tel : 0-2564-6310-1 ต่อ 103
 • Fax : 0-2564-6312
 • Website : http://www.decc.or.th
Top