https://www.thaijob.com/proen

บริษัท โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17050048

บริษัท โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด หรือ (PROEN Internet) ก่อตั้งเมื่อปี 2540 โดยเริ่มต้นธุรกิจ เพื่อประกอบกิจการด้าน อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ เต็มรูปแบบรายแรกๆ ในประเทศไทย
โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก ซึ่่งเป็นอาคารที่ตั้งของระบบ Internation Internet Gateway (IIG) และ Nattional Internet Exchange (NIX) ของประเทศไทย โดยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล อินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศ (์National Internet Gateway) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจให้บริการระบบ Internet โดยเป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (Internet Service Provider) แบบครบวงจรจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ปัจจุบัน โปรเอ็น อินเทอร์เน็ต ได้ก้าวขึ้นมาเป็น ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการที่ปรึกษา และพัฒนาระบบเครื่อข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ให้บริการลูกค้าในกลุ่มราชการ และองค์กรธุรกิจ ตั้งแต่ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ ด้วยขอบเขตการบริการครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา การพัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
  • เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 4 , 18 ถ.เจริญกรุง
    แขวง บางรัก
    เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  • Tel : 02-690-3888 ต่อ 122 , 093-830-9994
  • Fax : 02-691-1898
  • Website : http://WWW.PROEN.CO.TH
  • Facebook Fanpage : Proen Isp
Top