https://www.thaijob.com/rajyindee

บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน)

รหัสผู้ประกอบการ : EM16060050

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 200 เตียง ในเครือข่ายโรงพยาบาลธนบุรี ตั้งอยู่บนถนนราษฎร์ยินดีในย่านชุมชนเมืองของอำเภอหาดใหญ่ โรงพยาบาลมีลักษณะเป็นอาคารเดี่ยวจำนวน 7 ชั้น มีระบบความปลอดภัยอาคารสถานที่และระบบป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐานการป้องกัน และระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ (ประกาศของกระทรวงมหาดไทย 21 พ.ย. 2534) และมาตรฐานคุ้มครองความปลอดภัยผู้ใช้แรงงานตามกฎหมายแรงงาน ในการบริการประชาชน โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีสามารถให้บริการผู้ป่วยทั้งคนในพื้นที่หาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงการให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติปีละหลายพันคน จากประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซีย สิงคโปร์ รวมถึงประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

นโยบาย (Policy)
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ได้ดำเนินธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพมาเป็นเวลาร่วม 2 ทศวรรษ ในการบริหารจัดการโรงพยาบาลยังยึดมั่นในหลักการโดยเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การทำงานเป็นทีม (Team work) ที่มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจที่มั่งคั่ง ทั้งนี้และทั้งนั้นความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นจากความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างมีเอกภาพ โดยปรัชญาที่ว่าบุคลากรคือทรัพย์สินอันมีค่ายิ่งขององค์กร

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน)
  • 119 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่
    อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
  • Tel : 074-200200 ต่อ116
  • Fax : 074-200292
  • Website : http://www.rajyindee.com
Top