https://www.thaijob.com/tab

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

รหัสผู้ประกอบการ : EM18070050

เป็นองค์กรของคนตาบอดที่ไม่แสวงหากำไร
ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนตาบอด
โดยการจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านอาชีพ เช่น อาชีพนวดแผนไทย อาชีพนักร้องนักดนตรี อาชีพเกษตรกรรมในครัวเรือน เป็นต้น

เปิดรับ 3 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • Share :
Top