https://www.thaijob.com/ubdp

สมาคมสหภาพคนตาบอดในประเทศไทยเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ

รหัสผู้ประกอบการ : EM18080049

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • สมาคมสหภาพคนตาบอดในประเทศไทยเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ
  • 126/1120 หมู่ 5 เคหะชุมชนนนทบุรี ซอย 16 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
    อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • Tel : 029642197
  • Fax : 029642198
  • Website : http://www.ubdp.or.th
  • Line ID : suchittar
Top