https://www.thaijob.com/aitech

บริษัท เอ.ไอ. อินดัสตรี้ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17030024

AI GROUP จะแยกธุรกิจเป็น 4 ธุรกิจ ดังนี้
1. บริษัท เอ.ไอ. อินดัสตรี้ จำกัด
เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ในเครื่องยนต์เอนกประสงค์ให้แก่ คูโบต้า และ ผลิตเครื่องจักร เป็นงานสร้างเครื่องจักร ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์
2. บริษัท เอ.ไอ. เทคโนโลยี จำกัด
เป็นธุรกิจซื้อมาขายไป (TRADING) จำพวกพาสชิ้นงานเครื่องจักร
3. บริษัท โทไค เกจ เทคโนโลยี จำกัด
เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเครื่องมือวัดละเอียด ส่งออกทั้งในและต่างประเทศ
4. บริษัท เอ.ไอ. ฟาวน์ดรี้ แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เป็นธุรกิจเกี่ยวกับงานหล่อชอ้นส่วนและงานขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกล

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอ.ไอ. อินดัสตรี้ จำกัด
  • 56 หมู่ 9 ต.คูบางหลวง
    อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
  • Tel : 02-1598609
  • Fax : 02-9795066
  • Website : http://www.aitech.co.th
Top