สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061751

ด้วยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สรอ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญ สนับสนุนให้เกิดบริการออนไลน์ภาครัฐ เพิ่มโอกาสและความเท่าเทียมของประชาชนในการใช้บริการภาครัฐโดยมีเป้าหมายในการช่วยเติมเต็มและเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยจากบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ รวมถึงผิดชอบในการวิจัย พัฒนา และบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบ โครงสร้างสารสนเทศ ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงาน ภาครัฐในการนำประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
  • 108, อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 17, ถนนรางน้ำ, แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร, 10400
    เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 02 612 6000 ต่อ 2203
  • Website : http://www.ega.or.th
Top