ชุดโครงการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว. )

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070255

เราเป็นหน่วยประสานงานระหว่างนักวิจัยในมหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการที่ต้องการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และรวบรวม ช่วยประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมจากทั่วประเทศออกสู่สาธารณะ เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อยอดจากงานวิจัยเดิม และ/หรือ การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การร่วมลงทุน การร่วมทุนวิจัย ตลอดจนให้ทุนศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน แผนธุรกิจสำหรับสินค้านวัตกรรม ภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาล

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • ชุดโครงการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว. )
  • เลขที่ 195 ห้อง 14 ชั้น 47 อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ แขวงยานนนาวา
    เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  • Tel : 094 546 8570
  • Fax : 02 686 3499
  • Website : http://www.research2biz.com
Top