สำนักบริหารยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070265

วิสัยทัศน์ (VISION)
“เพื่อนแท้ผู้ประกอบการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน”

พันธกิจ (MISSION)
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ให้มีขีดความสามารถในการประกอบการ โดยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจดิจิทัลและประชาคมอาเซียน
2. สร้างและพัฒนาระบบการส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อเป็นต้นแบบการบริการ
3. บูรณาการการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • สำนักบริหารยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  • ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักบริหารยุทธศาสตร์ ชั้น 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
    เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 02-2024512, 02-2024507
  • Website : http://www.dip.go.th
Top