กองควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง อาคาร 20 ชั้น ชั้น 5

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070516

หน่วยงานราชการ กองควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง อาคาร 20 ชั้น ชั้น 5 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400 โทร 022994409 โทรสาร 022994410

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • กองควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง อาคาร 20 ชั้น ชั้น 5
  • หน่วยงานราชการ กองควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง อาคาร 20 ชั้น ชั้น 5 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400 โทร 022994409 โทรสาร 022994410
    เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 022994409
  • Fax : 022994410
  • Website : http://www.dpt.go.th/
Top