บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020288

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง (ความบริสุทธิ์ 99.5% โดยปริมาตร) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2544 โดยมี บริษัท ลานนา รีซอสเซส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นหลักด้วยทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาทในปัจจุบัน

โรงงานผลิตเอทานอลตั้งอยู่ที่ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตของ Maguin Interis ประเทศฝรั่งเศสสามารถผลิตเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์สูงได้ถึง 99.8% โดยปริมาตร จำหน่ายให้กับผู้ค้าน้ำมันเพื่อผสมเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์

ปัจจุบันประกอบด้วย 2 สายการผลิต ที่มีอัตรากำลังผลิต 350,000 ลิตรต่อวัน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
  • 888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • Tel : 02-6273890-4 ต่อ 51
  • Fax : 02-6273889
  • Website : http://www.thaiagroenergy.com
Top