สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020324

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริมและเร่งรัดให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับประเทศ โดยกำหนดบทบาทการปฏิบัติงานในลักษณะของผู้ร่วมรังสรรค์นวัตกรรม (Co-creator) ตลอดจนการเป็นผู้สนับสนุนและผู้ให้บริการร่วมกับองค์กรภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการนวัตกรรม (Service provider) ผ่านกลยุทธ์การดำเนินของสำนักงานฯ ภายใต้สามแผนหลัก ได้แก่ แผนยกระดับนวัตกรรม แผนส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม และแผนสร้างองค์กรและระบบนวัตกรรม

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
  • เลขที่ 73/2 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
    เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 020175555 ต่อ 629
  • Fax : 020175566
  • Website : http://www.nia.or.th
Top