PTTEP Services Limited

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020338

พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส (PTTEP Services Limited) จัดตั้งขึ้นโดยมีภารกิจในการจัดหาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. และเพื่อเป็นการรองรับการขยายบทบาททางธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของปตท.สผ. ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อมารองรับการขยายตัวขององค์กร
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส ได้ดำเนินการศึกษา พัฒนาและปรับปรุงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานให้มีความเหมาะสม เพื่อให้พนักงานของพีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส ได้รับการดูแลที่ดีทั้งในด้านค่าตอบแทน สวัสดิการและการฝึกอบรม เป็นต้น

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • PTTEP Services Limited
  • 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้นที่ 6, 19-36 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
    เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • Tel : 02-537-4000
  • Fax : 02-537-5287
Top