บริษํท สแปคโก้ คูลลิ่งเทาเวอร์ อินดัสตรี จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17090016

ผลิตขายเครื่องระบายความร้อนของน้ำ คูลลิ่งทาวเวอร์

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษํท สแปคโก้ คูลลิ่งเทาเวอร์ อินดัสตรี จำกัด
  • 24 ซอยอยู่วิทยา 12 แขวงกระทุ่มราย
    เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
  • Tel : 02-5483818
  • Fax : 02-5483819
  • Website : http://spacco.co.th
Top