บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รหัสผู้ประกอบการ : EM17090024

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์ DCORP เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดำเนินธุรกิจหลัก ดังนี้ ธุรกิจมีเดีย และธุรกิจพลังงานทดแทน
บริษัทได้เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่การขยายธุรกิจของบริษัททั้งในด้านกลยุทธ์ บุคลากร และทรัพยากรแล้วเป็นอย่างดี โดยบริษัทยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้น

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • 191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 21 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
    เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  • Tel : 02 204 2601 ต่อ 309
  • Fax : 02 204 2616
  • Website : http://www.demetercorporation.com
Top