มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว

รหัสผู้ประกอบการ : EM19030022

มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว(Family Connection Foundation)
วัตถุประสงค์การจัดตั้งมูลนิธิ:
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและร่วมรณรงค์ให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งและมีความอบอุ่น
2. เพื่อร่วมส่งเสริมงานของภาคเอกชนและภาครัฐบาลในการป้องกันและบรรเทาปัญหาสังคมทุกๆอย่าง
3. เพื่อจัดตั้งสถาบันจัดอบรมด้านจริยธรรม การศาสนาและด้านศิลธรรมแก่ประชาชนเพื่อเสริมสร้างผู้นำที่ดี
4. เพื่อช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนในด้านการศึกษา การกีฬา การวรรณคดี การศิลปะ การดนตรีและอื่นๆ
5. เพื่อเป็นศูนยน์กลางในการให้คำแนะนำแก่สังคมเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม อาทิ ปัญหาครอบครัว ปัญหาการหย่าร้าง ปัญหายาเสพติด และอื่นๆ
6. เพื่อดำเนินการสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ
7. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว
  • 397/2 หมู่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
    อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
  • Tel : 0616879696
  • Website : https://www.fcfthailand.org/
Top