บริษัท ใบตาล เทอร์บายน์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19060059

บริษัท ใบตาล เทอร์บายน์ จำกัด เป็นบริษัทก่อสร้าง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2551
ดำเนินธุรกิจออกแบบและรับเหมาก่อสร้างงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
มีโครงการก่อสร้าง อาทิเช่น โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย และสำนักงาน
โครงการก่อสร้าง WAREHOUSE เก็บข้าวสาร, มันสำปะหลัง, กากถั่วเหลือง, woodchip และสินค้าทางการเกษตร
งานก่อสร้างท่าเทียบเรือและ Fender Post โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงไก่และอาคารประกอบ ฯลฯ

ธุรกิจด้านพลังงาน : บริษัทฯได้ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพลังงานทดแทน เนื่องจากสถานการณ์พลังงานในประเทศไทยมีความต้องการใช้สูงมาก และรัฐบาลได้สนับสนุนให้ใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น บริษัทฯจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้พลังงานน้ำ และ พืชชีวมวล เพื่อนำมาเป็นพลังงานทดแทน

เปิดรับ 1 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ใบตาล เทอร์บายน์ จำกัด
  • 81/41-42 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ
    อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
  • Tel : 029783394
  • Fax : 029783393
  • Website : http://www.baitalturbine.co.th
Top