สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

รหัสผู้ประกอบการ : EM19120052

ข้อมูลสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นสถาบันการเงินของรัฐ 9 แห่ง ได้แก่ 1) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3) ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศไทย 4) ธนาคารออมสิน 5) ธนาคารกรุงไทย 6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7) ธนาคารอิสลาม 8) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 9) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย มีวัตถุประสงค์การดำเนินงานที่สำคัญ เพื่อสนับสนุนและดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสมาชิก ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาด้วยเครื่องมือต่างๆ การอบรมให้ความรู้ พัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน เพื่อให้เกิดการทำงานของพนักงานสถาบันการเงินของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
  • ตั้งอยู่
    ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่ ชั้น 9 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
    เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • Tel : 0 2202 1868, 06 1824 9646
  • Line ID : namphonspband
Top