ชื่อเสียงของบริษัทก็ขึ้นอยู่กับคุณด้วยเช่นกัน

26/01/2559 | 6,011ปัจจุบัน การทำงานนั้นมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปมากพอสมควร คือ องค์กรมักจะให้พนักงานมีส่วนร่วมกับองค์กรในการเสนอความคิดเห็น การคิด การบริหารหรือทำงานต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งต่างจากสมัยก่อนที่มีแต่หัวหน้าเท่านั้นที่เป็นคนคิดและตัดสินใจทุกอย่างแทนลูกน้อง ที่เป็นเช่นนั้นเพราะมีหลักการวิจัยออกมาว่า หากพนักงานได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน มีส่วนร่วมในการแสดงออกทางความคิดเห็นกับระดับผู้บริหาร สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณภาพของงานที่ได้รับและความก้าวหน้าในธุรกิจที่จะเกิดขึ้น


พนักงานบริษัทหลายคนมีความคิดว่า การได้มาทำงานใรบริษัทนั้น สิ่งที่ตัวเองจะได้รับคือ ตำแหน่ง เงินเดือน ความก้าวหน้า แต่หลายคนลืมคิดถึงเรื่องที่ตัวเองจะมีส่วนร่วมเพื่อทำให้บริษัทนั้นก้าวหน้า ซึ่งทรัพยากรบุคคลเป็นส่วนหนึ่งสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัท เมื่อบริษัทมีชื่อเสียงและก้าวหน้า ย่อมส่งอานิสงส์ต่อบุคลากรในองค์กร มาดูกันว่าพนักงานบริษัทอย่างเรา ๆ สามารถที่ช่วยให้บริษัทนั้นมีชื่อเสียงและก้าวหน้าไปได้อย่างไร


การทำงานเป็นทีมบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพ แต่ละองค์กรเมื่อพนักงานหลายแผนก การร่วมมือร่วมใจทำงาน มีความสามัคคี จะช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละชิ้นงานได้อย่างง่ายดาย เช่น บริษัทที่ทำรับเหมาก่อสร้าง หากแต่ละแผนกมีการประสานงานที่ดี ช่วยเหลือกันดี งานแต่ละงานที่ได้รับมาจะเสร็จเร็วขึ้น ผิดพลาดน้อยลงเพราะพนักงานมีความเป็นทีมช่วยเหลือกัน ทำให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือและมีความเป็นมืออาชีพ


การสร้างความหวงแหนเสมือนตัวเองเป็นเจ้าของ เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่แต่ละองค์กรสามารถปลูกฝังแก่พนักงานได้ คือ การสร้างความเชื่อมั่น ปลูกฝังความคิดที่ว่าบริษัทแห่งนี้เป็นของทุกคน บริษัทจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เลยหากขาดการทำงานที่ดีของพนักงาน ดังนั้นทุกคน ทุกตำแหน่ง มีส่วนร่วมช่วยให้บริษัทนั้นเติบโตและก้าวหน้าไปด้วยกัน พนักงานเองจะต้องเชื่อมั่นว่าตัวเองสามารถเป็นส่วนหนึ่งทำให้บริษัทนั้นก้าวหน้าและมีชื่อเสียงได้


การมีส่วนร่วมของพนักงาน เป็นสิ่งหนึ่งช่วยขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรืองของบริษัทได้ดี การร่วมกันแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมเพื่อพัฒนาระบบการบริการหรือการทำงานในแผนกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งเหล่านี้สามารถทำให้ระบบการทำงานดีขึ้น สามารถช่วยให้องค์กรก้าวหน้าและมีชื่อเสียงได้ดียิ่งขึ้น การเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในองค์กรเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับพวกเขาและสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัท


หลักการเหล่านี้เป็นหลักการทำงานสมัยใหม่ ซึ่งพนักงานทุกคนควรมี เพราะหากเรามองให้ลึกลงไป การที่เราช่วยให้บริษัทที่เราทำงานอยู่นั้นมีชื่อเสียง ผลที่ได้รับกลับมาจะมากกว่าเงินเดือนที่สูงขึ้น แต่มันจะมาพร้อมความภาคภูมิใจ การได้รับการยอมรับและความเจริญก้าวหน้าต่อไปของบริษัทและตัวเรา ดังนั้นการสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทนั้นไม่ใช่เพียงแค่เจ้าของบริษัท หัวหน้าหรือสินค้า แต่รวมไปถึงตัวพนักงานเองก็สามารถเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองเพื่อช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ

บทความอื่นๆ

Top