https://www.thaijob.com/wsdecoration

บริษัท ดับเบิลยู แอนด์ เอส เดคคอเรชั่น จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17070045

วิสัยทัศน์(vision) เป็นผู้ชำนัญงานในเรื่องกการออกแบบ ตกแต่ง อาคารและที่อยู่อาศัย โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพการทำงาน โดยคำนึงถึงความพอใจ และตรงกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก บนพื้นฐานทางวิชาการ ด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อนำบริษัทไปสู่การเป็นผู้นำด้านการออกแบบและตกแต่งในอนาคต
เป้าหมาย(goal) เป็นผู้นำด้านการออกแบบ การตกแต่ง เพื่อจะนำองค์กร ไปสู่เป้าหมาย คือการเป็นบริษัทชั้นนำ และดำเนินงาน อยู่บนพื้นฐานของการประสานงานที่ฉับไว ถูกต้อง และเกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
พันธกิจ(mission) ปรับปรุงรูปแบบการทำงาน พร้อมวางระบบงานและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคน เพื่อรองรับการขยายตัวขององค์กร

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ดับเบิลยู แอนด์ เอส เดคคอเรชั่น จำกัด
  • 3721/40 ซ.ราษฎร์อุทิศ1 ถ.พระราม3 แขวงบางโคล่
    เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
  • Tel : 02-683-8001ต่อ 11
  • Fax : 02-683-8004
Top